1

Зустріла обидва варіанти написання Жанівна та Жаннівна. Чи потрібно подвоєння в по батькові Жанівна?

ПРАВОПИС СУФІКСІВ

§ 22. Іменникові суфікси -ОВИЧ, -ІВН(А) [-ЇВН(А)]

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), від імен на -й — -ївн(а): Борисівна, Василівна; Гордіївна, Сергіївна, Юріївна. /31/

Нічого не зазначено про подвоєння приголосних.

1 Answer 1

1

Залежить від імені батька. За результатами пошуку Гугл, існує варіант Жанн, Йоханн, Йоанн... Якщо в його написанні наявне подвійне -нн, то і по-батькові буде Жаннівна, Йоханнівна, Йоаннівна.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.