4

Виникла потреба сказати про людину, що здобула науковий ступінь, не уточнюючи, кандидат вона чи доктор. За пошуком Гугла, використовують словосполучення володар наукового ступеня (83 результати), власник наукового ступеня (8 результатів), але звучить якось кострубато. Володар за семантикою ближчий до очільника, наділеного владою. Власник стосується перш за все матеріального майна. Чи є якийсь сталий вираз для цього випадку або яка назва була б більш доречною?

1 Answer 1

1

Можна сказати "науковець зі ступенем" або "науковий працівник зі ступенем". Хоча й такі сполуки слів менше використовують, але, по-моєму, це те, що ви хочете сказати, не вживаючи "власник" чи "володар".

3
 • Whilst this may theoretically answer the question, it would be preferable to back it with references to credible sources and/or academic research. Unbacked posts attract downvotes and disputes. Commented Jul 23, 2018 at 2:14
 • bytebuster сказав: «Хоча теоретично це може дати відповідь на запитання, було б краще надати посилання на надійні джерела та / або наукові дослідження. Непідкріплені дописи привертають „мінуси“ і провокують диспути».
  – Sasha
  Commented Jul 23, 2018 at 8:55
 • Я навіть не знаю, чи погоджуватися мені з bytebuster чи ні (з одного боку, відповідь справді виглядає незвично короткою і нічим не обґрунтованою, а з іншого — поради, дані в ній, вважаю дуже доречними). Але по-моєму, Ви задовольните всі сторони, якщо просто наведете пару прикладів використання запропонованих Вами формулювань у якихось джерелах (чим серйозніші джерела, тим краще).
  – Sasha
  Commented Jul 23, 2018 at 9:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.