4

Маємо таке пояснення словосполуки:

A genesis block is the first block of a block chain. Modern versions of Bitcoin number it as block 0, though very early versions counted it as block 1. The genesis block is almost always hardcoded into the software of the applications that utilize its block chain. It is a special case in that it does not reference a previous block, and for Bitcoin and almost all of its derivatives, it produces an unspendable subsidy.

Bitcoinwiki

Цілком розумно лишити блок, а от як бути з генезисом?

Варіанти словникового перекладу genesis - генезис, буття, походження.

Як пристосувати ці переклади до слова блок? Чи правильним буде варіант першоблок?

2 Answers 2

3

genesis - the origin of something, when it is begun or starts to exist

the time when something came into existence; the beginning or origin:

Те походження чогось, коли воно починається чи починає існувати.

Той час, коли щось виникло; початок або походження.

Зародження - Дія за знач. зароди́ти і зароди́тися.

ЗАРОДИ́ТИ - Див. заро́джувати.

ЗАРО́ДЖУВАТИ - Давати початок чиєму-небудь існуванню, життю; породжувати.

Тобто маємо:

Блок зародження - це перший блок ланцюга блоків. Сучасні версії Bitcoin називають його блоком 0, хоча дуже ранні версії зараховують його до блоку 1. Блок зародження майже завжди жорстко кодується до програмного забезпечення додатків, що використовують його блок-ланцюг. Це особливий випадок, коли він не посилається на попередній блок, а для Bitcoin та майже всіх його похідних він отримує невиплачену субсидію.

2

Я схильний називати його генезис блок. Термінологія в блокчейн технологіях повинна бути співзвучна з оригінальною, інакше вас ніхто не буде розуміти. Для більш чіткішого пояснення можна використовувати словосполучення початковий блок.

1
  • 1
    Думав поставити -1, але з другою частиною відповіді я згоден. Тому +1 -1. Не згоден щодо "Термінологія в блокчейн технологіях повинна бути співзвучна з оригінальною".
    – user1677
    Dec 25, 2019 at 15:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.