2

Досить часто в різних галузях та сферах зустрічається термін "даігностика". Зацікавило походження даного слова та його відповідники в українській мові.

Вікіпедіє надає наступне пояснення цьому терміну:

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) — галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Наприклад:
Діагностування мінералів — галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів визначення мінералів, а також принципи побудови засобів діагностування.
Технічна діагностика — галузь науково-технічних знань, сутність якої складають теорія, методи і засоби постановки діагнозу про стан технічних об'єктів.
Технічне діагностування — визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю.
Медична діагностика — галузь науково-медичних знань, сутність якої складають теорія, методи і засоби постановки діагнозу про стан пацієнта.
Діагностування (в медицині) — процес визначення фізичного стану пацієнта і його оцінки, вираженої у прийнятій медичній термінології, що ґрунтується на всебічному систематичному дослідженні організму пацієнта.
Психодіагностика — галузь психології, яка розробляє теорію, принципи та інструменти оцінки і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.
Педагогічна діагностика — це підрозділ педагогіки, що вивчає принципи і методи розпізнавання та встановлення ознак, що характеризують нормальний або з відхилом від норм перебіг педагогічного процесу. Іноді розглядається як один з різновидів психологічної діагностики.

На Словотворі до "діагностики" не добрались, пошук "діагностики" на Вікісловнику та в Словнику синонімів на офіційному сайті Української мови, результатів не дав. Словник українських синонімів на "Синоніми.укр" теж не став у нагоді.

Практичний словник синонімів української мови. 5-те вид., опрацьоване і доповн. Львів, Караванського Святослава, слово "діагностика" не містить.

СУМ-20 надає наступний матеріал:

ДІАГНО́СТИКА, и, ж. Галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів встановлення діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування. Медична діагностика як науковий предмет включає три основні розділи: семіотику (симптоми хвороб та їх діагностичне значення), діагностичну техніку, методологічні основи, які визначають теорію і методи діагнозу (з наук. літ.); Психологічна діагностика розробляє теорію, принципи та інструменти оцінки й вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості (з наук.-попул. літ.); Метою технічної діагностики є підвищення надійності та ресурсу технічних систем (із журн.).

Отже, чи має термін “діагностика” синоніми українського походження?

2 Answers 2

2

В дослідженні, присвяченому спробам і доцільності впровадження питомих українських слів замість запозичених термінів, є така думка:

Серед позитивних визначають такі риси пуризму, як збереження самобутності національної мови, стабільність літературних норм, пропагування виражальних засобів рідної мови, використання її лексико-семантичних, фразеологічних, граматичних можливостей для передання нових понять; збагачення літературної мови за рахунок народної. Негативним у пуризмі є його надмірне прагнення очистити мову від усіх запозичень, незважаючи на їх усталеність; догматичне проголошення незмінності літературних норм; нерозуміння поступального розвитку мови; запровадження штучних норм, які відмежовують літературну мову від мовної практики; антиісторизм в оцінці розвитку мови та ретроспективність; неприйняття будь-яких новотворів та однобічне сприйняття мовного контакту Зважаючи на глобалізацію сучасного суспільства й науки, на захист запозичень у науково-технічній термінології стають учені конкретних галузей та мовознавці. Але ж до запозичень можна вдаватися, якщо: 1) їх не вдається замінити засобами української мови; 2) вони стійко ввійшли до складу української лексики; 3) відповідне запозичення має точніше значення, ніж українській термін. Не слід надмірно заперечувати запозичення, оскільки це, на думку О. Іващишина, може призвести до ізоляції національної науки та побудувати перешкоди для обміну досвідом між дослідниками, що спілкуються різними мовами.

Існує слово діагностика за значенням "Галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів встановлення діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування". Воно усталене, широковживане і має походження з давньогрецької мови (що важливо). В українській мові повного відповідника немає, бо бо ширше оцінку, і тести, і випробування. То чи не залишити його як є?

1

І справді більшість онлайн перекладачів дають варіант "діагностика" при перекладів слова "diagnostics" чи "диагностика". Але якщо перевірити усі синоніми цього слова не лише в українській мові, але й інших, наприклад російській, то ми побачимо, що замість слова "діагностика" можна вживати такі слова як: "випробовування", ще кращий варіант "перевірка", або такі запозичені слова як "тест" чи "аналіз". А згідно до словника Мультитран, то можливі ще такі варіанти як "оцінка", "пошук неполадок" чи "виявлення помилок" (якщо ми говоримо про якусь техніку чи програмне забезпечення"), "експертиза", "профілактичний ремонт" (знову ж таки, коли говоримо про якусь техніку).

І все ж, на мою думку, коли ми говоримо про медицину, то краще вживати слово "діагностика", а не замінювати його.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.