4

Один із прихильників пуристичних тенденцій в українській термінології (. Кульчицький І. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики / І. Кульчицький, Б. Філь //Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2012. — № 733. — С. 196—200.) пропонує такі замінники іншомовних термінів:

options – вибір можливостей, password – гасло, bullets – значники, endnote – прикінцева примітка, footnote – присторінкова примітка, та прикладної лінгвістики (парсинг – розбір, стемінг – основування).

зазначаючи при цьому, що перевагу треба віддавати термінам українського походження перед запозиченими. Викликає сумнів слово основування. В Тлумачному словнику в 11т. його немає. Чи дійсно такий варіант є кращим?

0

І справді, такого слова немає в жодному із відомих словників української мови. Та й на сайті Словотвір відповідником до слова "стемінг" пропонують не "основування", а "обруб", "дезафіксація" тощо. Однак, якогось єдиного популярного варіанту там ще немає.

Варто зазначити, що хорошим варіантом буде "дезафіксація", але ще краще замінити частинку "дез-" на "зне-", а "-афіксація" на "-чепіння" (див. Словотвір). І отримаємо варіант "знечепіння".

Хоча, здається, слово "основування", утворене від "основуватися" не буде перечити правилам українського словотвору:

Від дієслів абстрактні назви творяться переважно за допо­могою суфіксів -анн(я), -енн(я), -інн(я) (навчання, споглядан­ня, мислення, вдосконалення, терпіння, розуміння), рідше —б(а) (лічба, журба), -к(а) (суперечка, здогадка).

  • А чому -чепіння? – Yola Aug 29 '18 at 5:52
  • А Вам варіант "знечепінь" здається кращим? – Анатолій Aug 30 '18 at 17:19
  • А, я зрозумів! Це від чіплятись, якось одразу було не зрозуміло. – Yola Aug 30 '18 at 18:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.