3

Досить часто у ЗМІ лунають слова "незаконний" та "протизаконний", особливо у кримінальних хроніках українських новин. Стало цікаво: чи є ці слова рівнозначними. Отже,
СУМ-11 пояснює щодо

НЕЗАКО́ННИЙ, а, е. Який забороняється законом, порушує закон. — Треба і можна боротися проти кожного незаконного вчинку (Тулуб, Людолови, І, 1957, 398); Необхідно берегти ліс, не допускати незаконних вирубок (Колг. Укр., 8, 1958, 40); // Який суперечить законові, йде врозріз з ним. Та й люди нічого незаконного, коли подумати, не вимагали від пана: тільки хотіли за свою роботу мати більший заробіток (Стельмах, І, 1962, 580); // Не оформлений юридично; позашлюбний. Звісно, гріх тратити своє добро на незаконних жінок (Стельмах, II, 1962, 94).

і стосовно

ПРОТИЗАКО́ННИЙ, а, е. Який не відповідає закону, суперечить йому. Податковий уряд мстився на ній [громаді] при всякій нагоді і старався кождого громадянина знищити протизаконними податками (Март., Тв., 1954, 176).

Офіційний сайт Української мови стверджує що ці слова синоніми:

Синоніми до слова НЕЗАКОННИЙ: (крок) протизаконний, с. злочинний, беззаконний; (син) НЕШЛЮБНИЙ.

Всесвітній словник української мови (WorldwideDictionary.org) погоджується з "Офіційним сайтом Української мови":

НЕЗАКО́ННИЙ (який порушує закон, суперечить законові), ПРОТИЗАКО́ННИЙ підсил., БЕЗЗАКО́ННИЙ підсил.; ЛІ́ВИЙ розм. (із сл. рейс, заробіток, робота тощо). - Негайно виконати ту постанову. І негайно повернути колгоспам усе, що було взято в них незаконним способом (Остап Вишня); Податковий уряд мстився на ній [громаді] при всякій нагоді і старався кождого громадянина знищити протизаконними податками (Лесь Мартович); Стали жовніри.. беззаконні окорми і напитки од людей вимагати (П. Куліш). - Пор. несправедли́вий.

І ресурс "Синоніми.укр" вказує що

Слово "незаконний" має наступні синоніми: (крок) протизаконний с. злочинний беззаконний (син) нешлюбний

Отже ці слова є синонімами і тотожні за змістом? Але ж, як тоді розуміти більш розширене тлумачення СУМ-11 слова "незаконний"?

3

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005. пише:

протиправний -а, -е. Що суперечить правовим нормам, закону, що порушує їх; незаконний.

Словник синонімів української мови. 2014. теж подає:

незаконний (який порушує закон, суперечить законові), протизаконний, беззаконний, контрафактний (про товар тощо); лівий (зі сл. "рейс", "заробіток", "робота" й под.)

Також М. Іващук у статті НЕЗАКОННИЙ — БЕЗЗАКОННИЙ — ПРОТИЗАКОННИЙ — АНТИЗАКОННИЙ пояснює:

Прикметник незаконний, утворившись за допомогою частки-префікса не- від прикметника законний, виражає протилежне йому значення, вказуючи на невідповідність установленим законам, на їх порушення.

Прикметник протизаконний досить прозорий, тому що префікс проти-, співвідносячись з відповідним прийменником, зберігає і його просторове значення спрямованості. Отже, прикметник протизаконний наголошує саме на спрямованості проти закону.

Отже, ці прикметники мають близькі, але не однакові значення. Утворюючи словосполучення з іменниками типу дії, вчинки, прикметник протизаконний дає змогу найточніше, найоб’єктивніше оцінити дії людини щодо дотримання нею встановлених законів. Використовуємо цей прикметник також аби підкреслити спрямованість дій людини проти законів.

Якщо ми лише констатуємо невідповідність дій установленим законам, потрібно вживати прикметник незаконний.

Отже, це синоніми, однак не абсолютні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.