4

Проводячи невелике дослідження, я з'ясувала, що більшість фразеологізмів, на данний момент, можна зустріти лише в книгах написаних у ХХ столітті.

Наприклад:

Та Свирид Костомаха не того тіста книш. Мій батько… не брехав і синові не велів (Марко Вовчок, 6, 1956, с. 260);
Оскільки всі вони мали високі академічні звання, то й цей, звісно, був пташкою їхнього польоту (Гуцало, Парад планет, 1984, с. 99)
— Ну, та я теж не ликом шитий... Скажу, що була звичайна товариська зустріч (Бурлака, Напередодні, 1956, стор. 332);
— Чого ж мені? Я не від того, щоб учитись. Я з охотою... Але перше треба знати, чому вчи­тись і що то за вчитель буде. Ми теж не ликом шиті і не макогоном одуковані, хоч і не кінчали інститутів... (Добровольський, Тече річка невеличкaа, 1961, стор. 113).

Ще вони зустрічаються у посібниках для вивчення мови.

У широкому вжитку їх не використовують, а заміняють більш звичними в побуті словами.

Чи можна на таких засадах вважати всі фразеологізми - архаїзмами?

1
  • 1
    ви маєте на увазі "всі (ЦІ) фразеологізми" чи справді питаєте про "ВСІ фразеологізми"?
    – P. Vowk
    Apr 20, 2018 at 7:46

1 Answer 1

5

Фразеологізм, хоч і має неподільне значення і не може сприйматися як сума значень слів у його складі, однак все ж граматично організований за моделлю словосполучення чи речення.

Фразеологізми вивчає розділ мовознавства - фразеологія. Тому використовувати щодо фразеологізмів класифікацію лексики (архаїзм, історизм) неправильно.

Утім, щодо вжитку фразеологізмів фахівці мають певні міркування:

Переважна більшість фразеологізмів походить з усної народної творчості...Фразеологізмами стали вислови античних часів... також вислови з церковної літератури.

ОСНОВНІ ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Застарілі фразеологізми відбивають і звичайні поняття, і такі, що з різних причин вийшли з активного вжитку.

Активні і пасивні фразеологізми

Пасивні одиниці мови мало або зовсім не вживаються у повсякденному спілкуванні через те, що містять позначення предметів і явищ, застарілих для сучасного мовця.

піти під аршин, забігти в колодку, прописати іжицю

Можемо використовувати означення "застарілий" до фразеологізмів, що мають у складі слова-архаїзми і через те стають незрозумілі і непопулярні.

Щодо питання, чи не відмирає взагалі фраземіка мови, то відповідь - категорично ні. Ми не кажемо більше "не ликом шитий", але маємо безліч нових фразем ХХІ століття, створених за законами фраземіки із сучасних лексичних одиниць для обслуговування сучасних понять, як-от "шокова терапія", "тіньова економіка", "стакан наполовину повний" тощо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.