3

В літературі по інформаційним технологіям stakeholder визначається як

A person, group or organization that has concern in a system

За змістом найбільш підходить зацікавлена сторона, проте слово concern має трохи ширше значення ніж зацікавленість. Це і дотикатися, і турбувати, і цікавитися, і стосуватися. Тобто не усі stakeholder можуть бути зацікавлені - деякі можуть бути, наприклад, тільки стурбовані.

Інший варіант - небайдужа сторона охоплює більше різних відтінків, та чи доречним буде такий термін в технічному документі?

1 Answer 1

2

«Стейкхолдер» (від англ. Stakeholder) буквально:

«Власник частки (одержувач відсотка); утримувач закладу», з самого початку - розпорядник (довірчий власник) спірного, закладеного або підопічного майна, пайовик); у вузькому сенсі слова: те ж, що і shareholder (акціонер, учасник), тобто особа, яка має частку в статутному (складеному) капіталі підприємства; в широкому сенсі: одна з фізичних або юридичних осіб, зацікавлених у фінансових та інших результати діяльності компанії.

ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Вікіпедія дає зацікавлена сторона, також зацікавлена особа, заінтересована сторона, причетна сторона.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.