5

СУМ 11 знає лише "датчик". СУМ 20 вже вказує і давач. Вікіпедія наводить всі три варіанти.

Який варіант краще? Чи можна вважати ці слова повними синонімами?

1
 • 1
  Щоб відповісти на запитання «який варіант краще», треба знати контекст. Усі слова саме тому і існують, що по-різному використовуються у різних контекстах.
  – bytebuster
  Apr 17 '18 at 12:26
7

ДНТБ України, термінологічний центр рекомендує датник:

У сучасній українській мові немає усталеного вживання якогось певного варіанта на позначення цього поняття.

Варіант “*датчик” є калькою з російської мови і суперечить нормам українського словотворення, де суфікс «-чик» є рідковживаним. Отже, він невдалий за ознакою органічності.

Варіант “*давач” виник шляхом необґрунтованого застосування того самого суфіксального механізму, за яким утворено й термін “передавач” (рос. “передатчик“). Статистичний метод показує, що суфікс “-ач” / “-яч” є частовживаним термінотвірним елементом: передавач, приймач, подавач, змішувач, повторювач, тягач, виділяч тощо. А з порівняльного та компонентного аналізу (елементи аналітичного методу) бачимо, що цей суфікс притаманний активному виконавцю (актанту) дії, позначуваної основою: передавач передає, приймач приймає, змішувач змішує тощо. Разом з тим, терміни “датчик давления“, “датчик тока“, “датчик перенапряжений“ і под. позначають пристрій, який лише фіксує величину тиску, струму чи наявність перенапруг, але зовсім не зумовлює, не задає, не генерує їх. Своєю чергою, поширений суфікс “-ник” позначає співвіднесеність із поняттям, вираженим основою, і є нейтральним щодо актантності – золотник, качатник, квітник, кутник, літник, маятник, поворотник, прикметник, супутник, цитатник тощо.

Відповідно до ознак вдалого терміна, варіант давач є неточним (оскільки семантично відповідає активному виконавцю дії), породжує хибні асоціації щодо актантності, а також порушує вимогу системності. Він також недостатньо гнучкий щодо творення похідних прикметників (**давачевий*). З іншого боку, варіант датник не має таких недоліків і трохи поступається лише за ознакою стислості (шість літер проти п’яти). Таким чином, варіант давач порушує чотири вимоги до вдалого терміна (серед яких є найважливіші – точність і суттєвість).

Отже, рекомендуємо вживати форму датник.

Цю форму подає «Тлумачний словник із фізики», який має гриф Міністерства освіти і науки України і, відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 161 від 12.03.2013, міститься в переліку нормативних словників української мови.

Літ.: Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз : [монографія]. Івано-Франківськ : Фоліант. 2015. 361 с., іл.; Вакуленко М. О., Вакуленко О. В. Тлумачний словник із фізики : [6644 статті]. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 767 с.; Vakulenko, Maksym. 2018. From Terminology-Vocabulary to Terminology-Science: A Ukrainian Trend. Beau Bassin : LAP. 120 p.

1

Як бачите на самій Вікіпедії, на яку ви опираєтеся в своєму запитанні, є розділ "Давач чи датчик", де вказано, що слово "датчик" увійшло в українську мову як калька з російської, тому хоч він і зафіксований у деяких сучасних словниках, вживати не бажано.

Що до слова "сенсора", то це також запозичення з англійської (слово "sensor"), тому навіщо вживати запозичені слова, коли є українське "давач"?

Окрім цього, якщо ви заглянете на сайт Словотвір, то побачити, що відповідником до слова сенсор є не лише "давач", але й "чутливець", однак такого слово немає в СУМі, тому все таки краще "давач".

До речі, на тому ж Словотворі люди шукали відповідник до слова "датчик", і саме "давач" там на першому місці.

1

Визначення взяті з Великого тлумачного словника сучасної української мови

Датчик -а, ч. Вхідна чутлива частина автоматичного або телемеханічного пристрою, яка сприймає зовнішні подразнення і передає їх відповідно переробленими на інші частини пристрою (фотоелементи, термопари, електромагнітні та п'єзоелектричні звукознімачі тощо).

Сенсор -а, ч. 1》 спец. Датчик; елемент, що сприймає дотик, зміну температури, освітлення, швидкості та ін. з подальшою передачею на вимірювальні або керуючі прилади. 2》 Людина, що володіє чутливістю шкіри. 3》 фізіол. Окремий рецептор або рецепторний орган (око, вухо та ін.).

Давач -а, ч. Той, хто дає що-небудь.

Всі три слова мають різне значення, тому використовувати їх як повні синоніми не можна. Хоча слова "сенсор" і "датчик" мають одне більш схоже визначення, але слід їх використовувати не як взаємозамінні, а залежно від контексту.

На питання: "Який варіант краще?" потрібно розуміти в якому контексті слово використовується.

1
 • а чому ви в цьому питання скористувалися лише одним словником?
  – P. Vowk
  Aug 13 '19 at 10:29

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.