5

Наприклад: важкоатлет, інженер-механік, гірничопромисловий, новобудова і т.д.

Зі школи забула, а в мережі поки що інформацію так і не знайшла.

  • Proactive warning: це запитання передбачає ґрунтовну відповідь, яка б описувала весь процес морфологічного розбору складних слів взагалі (а не якогось конкретного). Короткі і неповні відповіді будуть мінусуватися і вилучатися. – bytebuster Apr 17 '18 at 12:30

protected by bytebuster Apr 17 '18 at 12:31

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site (the association bonus does not count).

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Browse other questions tagged or ask your own question.