3

Натрапила на одне дослідження щодо вживання синонімів напруження і напруга. Висновок у ньому зроблено такий:

На думку редакторів видавництв, між якими часто ведуться дискусії щодо нормативного слововживання у певному контексті, лексему «напруга» треба вживати як технічний, фізичний термін.

А в інших випадках замість російського «напряжение» писати «напруження», зокрема, «альтераційне напруження», «увіднотонове напруження», «каденційне напруження», «напруження у вимові», «політичне напруження», «соціальне напруження».

Там же наведено посилання на українські тлумачні словники, словник синонімів, російсько-український словник, в яких таке однозначне розмежування відсутнє. Які є підстави для вибору слова напруження стосовно, скажімо, психологічних процесів, якщо на практиці слово "напруга" є широко застосовуваним? (Приклад).

2

1 Answer 1

2

Щоб дати відповідь на це питання варто звернутися до СУМу, де є обидва цих слова (напруга та напруження). Звідти ми розуміємо, що ці слова можуть бути синонімами, однак коли ідеться про "фізичний стан електрики, яким визначають силу струму" потрібно вживати слово "напруга". Також, можемо переглянути виноску з "Уроків державної мови":

напруження – напруга – напруженість Перших два іменники вживаються паралельно, але в розумінні “фізичний стан електрики, яким визначають силу струму” виступає переважно напруга. Напруженість – властивість, стан напруженого. Ослаблення міжнародної напруженості, напруженість уваги.

Також коли ми говоримо про термінологію цих двох слів, варто звернутися до статті В. Грещука:

Слова напруга і напруження з’явилися в українській мові в другій половині XIX ст. як рівнозначні, але в процесі співфункціонування намітилося розходження в їх семантичних структурах. Іменник напруження на відміну від спільнокореневого слова напруга розвинув переносне значення «скрутне, важке становище де-небудь, з чим-небудь»: «У роки, коли буває великий урожай, створюється.. напруження з робочою силою і транспортом» (Хлібороб України).

Треба відзначити і термінологічне значення іменників напруга і напруження. Обидва вони вживаються на позначення величини тиску або розтягання, що виникає в твердому тілі внаслідок зовнішніх впливів (сили, температури і т. ін.): «Точний розподіл внутрішніх механічних напружень необхідний при конструюванні п’єзо-трансформаторів та інших складних пристроїв» (Знання та праця); «За Уралом дні і ночі заграв виснули підпруги, сталь засліплювала очі, сталь найвищої напруги» (М. Рудь). Але значення «фізичний стан електрики, яким визначають силу струму» властиве тільки іменнику напруга: «Усю гору перетинають ажурні металеві опори, по яких біжать проводи високої напруги» (О. Корнійчук).

1
  • 1
    Вибачте, зараз трохи поправлю Aug 4, 2018 at 13:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.