5

Неодноразово чула вживання слів "компетенція" та "компетентність" в одному контексті, хотілось би зрозуміти, чи є насправді якась різниця між ними.

В Академічному словнику української мови та тут міститься таке тлумачення слова "компетенція":

компетенція; ж. (лат., від взаємно прагну; відповідаю, підходжу)

  1. Добра обізнаність із чим-небудь.
  2. Коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід і т.ін.

Щодо "компетентності":

компетентність; ж. поінформованість, обізнаність, авторитетність.

Звертаю увагу, що у тлумаченні обох слів йдеться про обізнаність, тобто, якщо відкинути перше значення слова "компетенція" про коло повноважень, то вони означатиметь те саме: добру обізнаність?

У Академічному словнику української мови одним з тлумачень поняття "компетентний" є таке:

  1. Який має певні повноваження; повноправний, повновладний.

Тобто за цим тлумаченням значення слів зводиться до певного кола повноважень, з чого роблю висновок, що слова є синонімами.

Отже, чи є різниця між словами "компетентність" і "компетенція" і як правильно їх вживати?

1 Answer 1

4

Часто справді ці 2 слова використовують як синонімні і у певних словосполученнях замінюють їх одне одним. Однак між ними є відмінність. Про це йдеться у статті Лойко С. В. "ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ":

У деяких наукових працях, терміни компетенція і компетентність вживаються як синоніми (Дж. Равен), у інших вони чітко розмежовуються (В.В. Краєвський, А.В. Хуторський).

Автор у цій статті аналізує різноманітні праці, зокрема й академічні видання, у яких подано значення лексем "компетенція" і "компетентність". Сюди належить наведений Вами СУМ, Тлумачний словник англійської мови, 1993; Словник іншомовних слів; Латино-російський словник. Також наводяться і визначення у розумінні В.Д. Шадрикова, С.Е. Шишова, Дж. Спектор, Кучай О. В та ін.

Автор робить висновок, що:

під компетенцією слід розуміти певну сферу, коло діяльності, наперед визначену систему питань щодо яких особистість повинна бути добре обізнана, тобто володіти певним набором знань, умінь, навичок та власного до них ставлення.

Компетентністьякість особистості, її певне надбання, що ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах і проявляється в критичний момент за рахунок вміння знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми.

Також ще у статті Леонтян М. А. "ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНЦІЯ» І «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ТЕОРІЇ ОСВІТИ" подана доволі хороша таблиця, яку автор ділить на такі блоки: 1) дослідник, джерело; 2) зміст означення компетенція / компетентність. З-поміж усіх найбільше сподобалось Рубіна Ю. Б.:

Компетентність – сукупність компетенцій;

Компетенція - особиста властивість спеціаліста вирішувати визначений тип професійних задач.

Проте вже у висновку читаємо:

Сутність визначення компетенції у тлумаченні різними дослідниками розкривається через поняття «знання», «уміння», «навички», «отриманий досвід » і здібності, які надбано і розвинуто завдяки навчанню. Також «компетенція» ототожнюється з колом питань, в яких людина добре обізнана.

Компетентність, на нашу думку, є результатом набуття компетенцій.

Компетентність має складовий елемент готовності до виконання поставленої задачі, а також включає в своє поняття елементи особистісних характеристик людини (мобільності, ініціативності тощо.)

На нашу думку слід розрізняти поняття «компетенція» і «компетентність», оскільки компетентність, на відміну від компетенції (що містить в собі ключові поняття "знання", «уміння» та «навички» та ін.), які передбачають дію людини за стандартною ситуацією, має в собі елемент готовності до ситуації через особистісну характеристику людини, через перехід від якості знання до якості діяльності, яка може бути нестандартною. І тому за своєю суттю поняття «компетентність» є значно ширшим від поняття «компетенція».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.