4

У Ганни Чубач є вірш "Матері лист напишу". Строфа з нього:

Матері лист напишу.
Щиро про все розпитаю.
Літери — круглі,
Moвa — чітка.
Мати — помалу читає.

В останньому рядку між підметом і присудком стоїть тире. Згідно з правилами чинного Правопису, для тире між головними членами речення є такі випадки:

1. Тире ставиться між підметом і присудком, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв'язки немає. При цьому присудок може бути як непоширеним, так і поширеним.

2. Між підметом і присудком, коли один із цих членів речення (або обидва) є інфінітивом.

3. Перед це (це є), оце, то, ось, (це) значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, приєднується за допомогою цих слів до підмета.

4. На місці пропущеного члена речення, переважно присудка.

17. Взагалі для означення спеціально підкреслюваної паузи різного змістового й стилістичного характеру.

Осільки в останній частині складного речення підмет виражений іменником, а присудок — особовою формою дієслова, право на тире у данному випадку надається лише правилом № 17. Але чи надається якийсь змістовий чи стилістичний нюанс цим знаком пунктуації?

2
  • 2
    А чому Ви інші пункти того переліку пропустили? Зокрема «17. Взагалі для означення спеціально підкреслюваної паузи різного змістового й стилістичного характеру». Здається, це і була б відповідь за запитання…
    – Sasha
    Apr 9, 2018 at 8:53
  • @Sahsa, Ви праві. Я поширю питання Apr 9, 2018 at 9:14

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.