3

Як правильно чисельний аналіз чи числовий аналіз? На словопедії:

Чисельний. 1. Який стосується числа; числовий: чисельний аналіз. 2. Кількісний: чисельна перевага, чисельне зростання населення.

Числовий. Прикм. від число: числова величина, числові дані, числова послідовність, числові назви, числове розв’язання рівнянь, числове програмне керування.

Для мене ці слова схожі за значеннями, але хочеться більш детально розібратися. Чому саме чисельний аналіз, чому не числовий аналіз? Чи є за цим якась логіка, чи це просто так усталилось?

2

За визначеннями словопедій дійсно дуже важко розрізнити значення. Тим паче, що у 1) значенні слова чисельний числовий наводиться як синонім. Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) також подає обидва прикметники як синоніми-відповідники російського количественный:

Коли́чественный – кі́лькісний, числови́й, чисе́льний, (варв.) квантитати́вний.

У довіднику "Культура професійного мовлення: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів" Лісового М. І. знаходимо таке тлумачення:

Чисельний – виражений у якій-небудь кількості, кількісний (чисельний склад).
Числовий – пов'язаний з числом, за допомогою якого передається кількість одиниць, подвійність чи множинність предметів.

Виглядає так, ніби суворого розрізнення немає.

У Вікіпедії є стаття про математичні методи. Там перевага надається використанню сполучення чисельний метод (цікаво, що з наголосом на першому складі), хоча подекуди виникає і числовий у тому ж значенні.
Цікавим є термінологічне вживання цих паронімів у сфері інформатики. Числовий - тип даних, а операції, що над ними проводяться, - чисельні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.