2

На слуху два слова, але як правильно "чисельний аналіз" чи "численний аналіз"?

Для мене ці слова схожі за значеннями, але хочеться більш детально розібратися.

  • 1
    Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat. – bytebuster Apr 4 '18 at 8:03
  • 1
    @AnastasiaBelo4ka, а що таке «чисельний/численний/числовний аналіз»? Галузь якої саме науки мається на увазі, для чого той аналіз призначений? – Sasha Apr 4 '18 at 8:56
3

Мені здається що на один з ваших варіантів вплинуло російське "численный анализ" який перекладається українською як "чисельний аналіз". Можливо хтось переклав "численный" як "численний", але це зовсім змінює смисл виразу. Українською "численний" означає (СУМ):

ЧИСЛЕ́ННИЙ, а, е.
1. Який складається з великої кількості кого-, чого-небудь. Іноді, замість справжнього диспуту, перед численною аудиторією відбувалося спритно підготоване і розігране інсценування й комедія диспуту (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 152).
2. Наявний у великій кількості. Небо заступали хмари. Вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 190); // Взятий у значній кількості, за багатьма показниками. - численні дані // Який ставили, провадили не раз. - численні досліди // Який відбувається, надходить, трапляється через короткий проміжок часу; частий. - численні спалахи, численні виступи.

На відміну від "численного" чисельний це:

ЧИСЕ́ЛЬНИЙ, а, е.
1. Стос. до числа (у 1 знач.), виражений числом; числовий. Чисельний аналіз.
2. Виражений у якій-небудь кількості; кількісний. Чисельна перевага була на боці гімназистів (Спиридон Добровольський, Олов'яні солдатики, 1961, 118).

Тобто "численний аналіз" так сказати взагалі не можна, можна "численні аналізи" - тобто аналізи, наявні у великій кількості.

А "чисельний аналіз" - це аналіз даних за допомогою математичних чисельних методів:

Чи́сельні ме́тоди — методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел.

1

Мова - ДНК нації enter image description here

Літературне слововживання

Чисельний – 1. Який стосується числа; числовий: чисельний аналіз. 2. Кількісний: чисельна перевага, чисельне зростання населення.

Численний – 1. Який складається з великої кількості когось, чогось: численний загін, численна група, численна організація, численне товариство. 2.Наявний у великій кількості: численні війська, гості, делегації, досліди, жертви, зразки, кадри, мешканці, озера, підприємства, ухвали.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.