-4

На який склад падає наголос? Як буде вірно?

closed as unclear what you're asking by P. Vowk, bytebuster Apr 3 '18 at 15:01

Please clarify your specific problem or add additional details to highlight exactly what you need. As it's currently written, it’s hard to tell exactly what you're asking. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

  • 2
    Наступного разу додайте до запитання Ваші власні спроби знайти відповідь. Також, раджу подивитися Як мені поставити хороше запитання – Mariia Matskevych Apr 3 '18 at 10:36
  • @Roma Вас заблокувала система за велику кількість питань, які отримали негативну оцінку. Відредагуйте їх за допомогою посилання edit щоб вони відповідали вимогам. – Artemix Apr 3 '18 at 12:39
1

З сайту Мова - ДНК нації enter image description here З СУМ-20

КАТАЛО́Г, у, ч. Список, перелік книжок, рукописів, картин і т. ін., складений у певному порядку, щоб полегшити їх пошук; реєстр (у 1 знач.).

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.