0

Часто зустрічала переклад російського словосполучення "заключение следства" як "заключення слідства", окрім того, є ще вживання "обвинувачувальне заключення".

У СУМ не знайшла тлумачення слова "заключення". Цікавить, чи властиве українській мові вживання "заключення" в контексті слідства.

1 Answer 1

3

Знайшла кілька джерел щодо цього питання. І основна думка всюди збігається. В Уроках української мови вона звучить так:

Висновок – заключення

Висновок – остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів. Прийти до висновку, дійти висновку, практичні висновки.

Часто замість висновок мовці невиправдано вживають віддієслівний іменник заключення. Його, як і слова заключати, нема в українській літературній мові. Неправильно: заключення першого розділу, в заключенні до книжки. Треба: висновки першого розділу, у висновках до книжки тощо. Договір, угоду не заключають, а укладають. І в багатьох інших випадках замість заключати, заключити слід ставити робити висновок, зробити висновок. “З досвіду минулого можна заключити (нормативно: зробити висновок), що до весни маємо готуватися ще взимку” (з газети).

Прикметник заключний, хоч він і потрапив до наших словників, є звичайнісінькою калькою з російського заключительный. Цю лексему потрібно замінювати такими українськими відповідниками, як завершальний, кінцевий, прикінцевий, підсумковий тощо. Наприклад, заключний концерт – завершальний концерт; заключне слово – кінцеве (прикінцеве) слово; заключні заняття – підсумкові заняття.

Також схожу думку можна почитати тут.

У російсько-українському словнику українськими відповідником до "заключение" є наступні терміни:

1) (в тюрьму и т. п.) ув’я́знення, зачиня́ння (оконч. зачи́нення), замика́ння (замкне́ння, замкнуття́), завдава́ння (завдання́), закида́ння (заки́нення) до в’язни́ці. [Поста́вився до свого́ ув’я́знення цілко́м байду́жно].
• Тюремное -ние – (тюре́мне) ув’я́знення, в’яз(н)е́ння, замкне́ння.[Сажа́є її́ у тяжке́ в’язе́ння (О. Левиц.)].
• Домашнее -ние – домо́ве в’яз(н)е́ння (О. Левиц.).
• Одиночное -ние – само́тнє замкне́ння.
• Предварительное -ние – досудо́ве́ замкне́ння, попере́днє ув’я́знення (замкне́ння).
• Наказать тюремным -нием – покара́ти в’язни́цею.
• Подвергнуть -нию – замкну́ти, забра́ти (узя́ти) до в’язни́ці, в тюрму́, за сторо́жу, (гал.) да́ти за ключ;
2) (вывод) ви́сновок (-новку). [Яки́й ви́сновок тре́ба зроби́ти з ва́ших слів?
Ви́сновок експе́ртної комі́сії. Ви́сновок прокуро́ра]. • Вывести -ние – зроби́ти ви́сновок, ви́снувати.
• Давать своё -ние – подава́ти свій ви́сновок, висло́влювати (подава́ти) свою́ ду́мку.
• На ваше -ние – на ва́шу ду́мку, на ваш ви́сновок;
3) кіне́ць (-нця́), закі́нчення.
• В -ние – в кінці́ всьо́го, на закі́нчення, наоста́нці, наоста́нку, напослі́док, напри́кінці.
• -ние счетов – замкне́ння раху́нків.
• Выпить в -ние – ви́пити наоста́нку, на поту́ху;
4) -ние условия, договора, контракта – склада́ння умо́ви, догово́ру, контра́кту, підпи́сування, підписа́ння умо́ви, догово́ру, контра́кту.
• -ние мира, перемирия – замире́ння.

Отже, враховуючи контекст, на мою думку, найкращим варіантом буде "висновок слідства".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.