4

Є безліч статей на українській мові про "порок серця". І це не дивно, оскільки СУМ надає такий приклад. Та чи не є це слово російською калькою? Чи не було б краще вживати в українській мові слово "вада"? Знайшла думку щодо цього на "Культура мови на щодень":

ВАДА — ПОРОК.

У масовій свідомості побутує назва хвороби порок серця. Як свідчить медична література, порок серця — це не одна якась конкретна хвороба серця, а загальне означення вад серця. Лікують природжені і набуті вади. Серед них розрізняють клапанні, ревматичні, органічні, декомпенсовані. Термін порок серця вказує у спеціальній літературі на фізичну недугу внаслідок захворювання, а також природжену. Закономірно постає питання: чи можлива взаємозаміна слів порок і вада у терміні?

З огляду на зміст, який передають згадані іменники, слово вада однозначніше і конкретніше, напр.: Найбільша вада штучних, а головне синтетичних тканин — негігієнічність, некомфортність! (з журн.); Вада зору, при якій зображення віддалених предметів утворюється за сітківкою, називається далекозорістю (з підр.).

Іменник порок, як правило, негативно характеризує осіб (риси поведінки, фізичні дані, умови і спосіб життя тощо): Його [Нерона] душа — ціла клоака всяких пороків, які могли зустрітися серед роду людського (М. Слабошпицький); Бідність — не порок, а велике горе (прислів’я).

У сучасній мовній практиці трапляються випадки ненормативного вживання слова порок у значенні «вада, недолік»: Контейнер [технологія товароруху з застосуванням тари обладнання] допоможе торгівлі викоренити пороки, котрі давно набридли, — обмірювання, обважування, обрахування (з газ.). У таких випадках треба дотримуватися літературної норми і відповідно послуговуватися словами вада, недолік.

Щодо терміна порок серця, то впадає у вічі небажана синонімія першого слова з розмовним порок, через що термін сприймається як калька з російської мови. Тому замість порок серця варто вживати вада серця, напр.: На початку нашого століття були безпорадні перед ревматичною клапанною вадою серця (з газ.).

А як щодо іншого означення слова "порок" - 2. заст. Аморальна поведінка, розпуста. Карав він [пророк] сміливо порок, Життя осуджував негоже (Павло Грабовський, I, 1959, 140).
Можливо його також краще замінити? На "розпуста", чи "гріх", наприклад?

0

1 Answer 1

2

Лексема "порок" НЕ є калькою з російської мови. Для підтвердження наведу статтю з Етимологічного словника, том 4, ст. 524:

порок - вада, хиба. А порочний - той, який має пороки; розпусний; хибний. Це слово було ще в давньоруській мові (себто українській): "др. порокъ - недолік, вада; нарі­кання, докір". А також зафіксоване в болгарській, білоруській тощо.

Цікаво, що там же пише, що це слово:

через давньоруське посередництво запо­зичено зі старослов'янської мови; стсл. nорокъ "догана, докір, хула", як і вл. porok "осуд, гана; недолік".

Зважаючи на статтю, що Ви кинули, а також і визгачення слова "вада", яке подає СУМ-20:

ВА́ДА и, ж. 1. Недосконалість, недолік. Приклад: Санька рано пізнала горе, а її вада – німота – зробила її відлюдком (Григорій Тютюнник);

  1. Несправність, пошкодження (коли йдеться про річ, наприклад, годинник);

  2. Те, що шкодить, має шкідливий вплив.

Виходить, що "вада" - поняття вужче, конкретніше (вада зору; вада - німота тощо). "Порок - ширше понятт і використовується як загальне означення вад серця.

Проте сам термін "порок серця" є усталеним і навіть зафіксованим у словниках, зокрема і СУМ-11. Також сьогодні ці два слова у значенні "недолік" серця використовуються як взаємозамінні. Наприклад, у статті Вроджені вади серця у дорослих (Центр дитячої кардіології) читаємо:

Вроджені вади серця можна діагностувати до народження, відразу після народження, в дитинстві чи взагалі не діагностувати до повноліття. Можливі випадки, коли у дорослої людини є вроджений порок серця, який протікає абсолютно безсимптомно.

Отже, слово "порок" не є калькою з російської і відрізняється від "вада" лише "відтінком" у значеннях (вужче - ширше).

P. S. : На мою думку, сьогодні частіше використовують словосполучення "вада серця". Я теж прихильник використання саме такої словосполуки. Однак і "порок серця" теж правильно.

Ймовірним залишається і той варіант, що на підсвідомому рівні хочеться уникнути русизмів або ж слів, що їх "нагадують".

1
  • 1
    r2u з вами не погоджується, порок в значенні дефект перекладається як вада.
    – Yola
    Commented Apr 1, 2018 at 12:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.