4

При з'ясуванні етимології прикметників часто натрапляла на інформацію, що в історії їх формування відбулася втрата відмінювання іменних прикметників.

Ось, наприклад, у Ступені порівняння прикметників:

В історії формування прикметників відбулося такі зміни: розмежування функцій іменних (нечленних) і займенникових (членних) прикметників; втрата відмінювання іменних прикметників.

Не можу знайти інформації, яка б пояснювала ці зміни. Адже, в українській мові збереглися залишки іменних форм прикметників Валентина Єрмак ІСТОРИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ПРИКМЕТНИКА:

варт, певен, жив, здоров, здавна, стиха і інші.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.