-1

Наче і зрозуміло - байдужий, байдужа. Але зустріла у Коцюбинського: "В останні часи вона почувала себе такою втомленою, такою апатичною, байдужною до всього."

closed as unclear what you're asking by P. Vowk, bytebuster Apr 5 '18 at 8:28

Please clarify your specific problem or add additional details to highlight exactly what you need. As it's currently written, it’s hard to tell exactly what you're asking. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

1

СУМ визначає слово байдужний, як синонім до слова байдужий:

БАЙДУ́ЖНИЙ, а, е. Те саме, що байдужий 1. Згорда поглядають вони [чумаки] довкола, певні в своїх силах, байдужні до всяких життєвих незгод (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 180); Він відвернувся, силкуючися надати свойому лицю згірдний і байдужний вигляд (Іван Франко, VII, 1951, 312); Знов [Рустам] присьорбнув чаю, куточком, ока простежив за Саїдом, який своєю байдужною мовчанкою починав лякати таджика (Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 132).

Отже слово байдужна є цілком нормативним для української мови, як і слово байдужа.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.