17

Чи відповідає нормам правопису написання займенника Ви з великої літери?

Професор Ющук І.П. у своєму Практикумі з правопису і граматики української мови (ЮЩУК І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.) допускає вживання великої букви у займеннику "Ви". Зокрема, ч. 6 § 6. Вживання великої букви: "6. З великої букви пишуться слова, вжиті в шанобливому чи піднесено-переносному значенні: звертаюся до Вас, дорогий учителю; наша Батьківщина; Збройні Сили; Високі Договірні Сторони."

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери.

7

З великої літери пишемо:

4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, Ваша Святість та ін.; Ваш, Твій та ін." (Жайворонок В.В. Велика чи мала літера: Словник-довідник. - К.: Наук. думка, 2004. - С. 184-185).

Хоча звертання до поважних людей у множині має глибоке коріння (у словнику староукраїнської мови з XV ст.), вживання великої літери в таких займенниках у приватному та діловому листуванні повністю перенесено з російської мови. Це не правило, а узвичаєне вживання, яке іноді подається в довідниках з ділової мови. Наприклад, Паламар Л., Кравець Г. Мова ділових паперів, К., 1993, С. 93:

До речі, займенник Ви в листах, офіційних документах тощо пишеться з великої літери. Цим підкреслюється повага до адресата.

Варто звернути увагу на те, що при займеннику Ви складенний іменний присудок може стояти як у формі множини, так і у формі однини.

Наприклад:

Ви задоволені? Ви задоволена? Ви задоволений?

Якщо ж при займеннику Ви стоять слова який, якийсь, такий, один, весь, то присудок ставиться в однині:

Яка Ви красива! Який Ви галантний!

Помилковим є використання ви з великої літери, якщо говорять про двох або більшу кількість осіб.

| improve this answer | |
  • Дякую! В тому то й річ, що багато науковців такий випадок вживання великої літери виокремлюють, а от Український правопис (Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України, Інститут української мови НАН України. Український правопис, НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2015) - чомусь ні. – Oksana Gubrenko Feb 13 '17 at 22:52
6

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери.

Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого правила немає у чинному правописі, отже його недотримання не може бути помилкою, отже це вже справа не мовознавства, а етикету, чи то пак традиції. Часто так звана "пошанна множина" використовується не лише в офіційному існуванні (ніби самої по собі форми множини недостатньо), а й у рекламі (Шановний Клієнте, Ви - унікальна людина, а унікальні люди купують лише в нас. І пам'ятайте, наша корпорація дбає про Вас, купіть і переконаєтеся!)

Постає цікаве запитання: як множина може бути непошанною, якщо вже ми звертаємося до когось конкретного?

У німецькій мові займенник Sie, згідно з мовною нормою, може писатися з великої літери навіть у формі множини (звертаючись до кількох осіб), ніби щоб підкреслити, що когось ми поважаємо, а Когось Дуже поважаємо. Є в цьому щось від манупуляції, щось невловиме, але трохи підступне.

| improve this answer | |
  • 2
    Маленька поправка: в німецькій мові займенник Sie в значенні "ви" завжди пишеться з великой літери, незалежно від кількості осіб, до яких звертаються. Але річ у тім, що в німецькій займенники "ви", "вона" і "вони" збігаються за написанням і з маленької пишеться sie лише в значенні "вона" і "вони". – Miroshko Feb 27 '17 at 8:42
6

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках:

§ 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні

  1. З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит…

До речі, проф. Пономарів, член Української національної комісії з питань правопису, ще у 2010 казав:

...радіослухач уважає, що написання Ви з великої літери є порушенням правопису. Я ставлюся до такого написання позитивно, бо така практика спирається на традиції української, і не тільки, епістолярної спадщини. Ось уривок з листа Лесі Українки до українського композитора й літературознавця Філарета Колесси: „Високоповажаний добродію! Дуже-дуже дякую Вам за відповідь, та ще з такою доброю звісткою". Думаю, що правопис має нарешті взаконити таке написання.

Таке написання тепер справді внормоване, але цю норму трактують як таку, що має обмежене призначення:

7. Слова «ви», «ваш» тощо завжди пишемо з малої літери, якщо тільки це не лист із персональним зверненням до однієї особи з виявом особливої ввічливості.

Унормоване написання слів «Ви», «Ваш» тощо з великої літери: це робиться тільки як форма ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо, адресованих безпосередньо цій людині – але в текстах іншого характеру літера завжди мала.

Тобто новий припис щодо написання Ви з великої букви не означає, що написання цього займенника з малої (на позначення однієї особи) завжди буде помилкою. Як підкреслює мовознавець Олександр Авраменко:

З великої літери «Ви» пишеться лише за шанобливого звертання до однієї особи. І не будь-де, а тільки у ділових документах або вітальних листівках, запрошеннях чи ділових листах.

Коли, до прикладу, звертаєшся до колеги чи клієнта в месенджері, писати ви з великої не обов'язково - а то й зовсім не варто.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.