0

Як назвати мешканців села Старі Петликівці та схожих сіл із назвою, що складається більше ніж з одного слова? В Інтернеті мені не вдалося знайди відповідей, лише, що мешканців Кривого Рогу так і називають "мешканці Кривого Рогу", а Івано-Франківська - "іванофранківчани". Отож, з жителями Старих Петликівців така ж ситуація, чи їх можна назвати інакше?

1
  • 2
    можна утворити за прикладом іванофранківчан
    – Yola
    Commented Mar 24, 2018 at 17:46

1 Answer 1

1

В мовній консультації з приводу утворення назви мешканців маємо таку думку:

На характер творення назв жителів впливають і інші фактори. Серед них — особливості сполучуваності основи і словотворчого суфікса. Їх поєднання відбувається за певними правилами, закономірностями, що діють в українській мові. Так, зокрема, не може поєднуватися однаковий кінцевий звук твірної основи і початковий звук словотворчого суфікса, не сполучаються звуки, що чергуються між собою, не поєднуються ідентичні суфікси, за допомогою яких творяться найменування жителів і самі географічні назви, тому, наприклад, від найменувань населених пунктів на -ов, (-ів, -ев) назви жителів не утворюються за допомогою складного суфікса -івц-і, бо він містить однаковий з суфіксом основи елемент -ів.

У книзі І. Фаріон «Мовна норма» маємо таке спостереження:

Другою за продуктивністю є словотвірна модель із суфіксами -анин, -янин, -чанин. Їхня синонімна повноправність із -ець не викликає сумнівів, однак їм властиве поєднання з твірними основами на: -иц-я: Вижниця — вижнич-ан-ин — вижнич-ан-к-а — вижнич-ан-и; Вінниця — віннич-ан-ин — віннич-ан-к-а — віннич-ан-и; -ець: Кременець — кременч-ан-ин — кременч-ан-к-а — кременч-ан-и; Кролевець — кролевч-ан-ин — кролевч-ан-к-а — кролевч-ан-и; -ц-і: Чернівці — чернівч-ан-ин — чернівч-ан-к-а — чернівч-ан-и; Ярмолинці — ярмолинч-ан-ин — ярмолинч-ан-к-а — ярмолинч-ан-и; -цьк: Донецьк — донеч-чан-ин — донеч-чан-к-а — донеч-чан-и; Луцьк — луч-ан-ин — луч-ан-к-а — луч-ан-и; -ак: Судак — судач-ан-ин — судач-ан-к-а — судач-ан-и; Токмак — токмач-ан-ин — токмач-ан-к-а — токмач-ан-и; -ч: Галич — галич-ан-ин — галич-ан-ка — галич-ан-и; Дрогобич — дрогобич-чан-ин — дрогобич-чан-к-а — дрогобич-чан-и; (-к)и: Прилуки — прилуч-ан-ин — прилуч-ан-к-а — прилуч-ан-и; Суми — сум '-ян-ин, сум-ець — сум '-ян-к-а — сум '-ян-и, сум-ц-і.

Отже, найбільш природнім виглядатиме назва старопетліківчанин, старопетликівчанка, старопетликівчани. Однак у тій же публікації зазначається, що суфікси -анин, -янин, -чанин не повинні превалювати над питомим українським -ець:

Суфікси -анин, -янин, -чанин треба залишити хіба у тих позиціях, де не можна вжити суфікса -ець: Вінниця - вінничанин - вінничанка - вінничани.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.