2

Вираз "заощаджувати на чомусь" зустрічала багато разів, але є сумніви щодо того, чи правильно вживати його в українській мові.

Тлумачення із СУМ слова заощаджувати. В словнику не зустрічається варіант вживання "заощаджувати на чомусь".

Чи доречно вживати цей вираз?

4

Порівняймо словникові статті дієслів "заощаджувати" й "економити" - перше дієслово перехідне, друге - перехідне і неперхідне, залежно від синтаксичного значення в реченні. Нижче додамо коментар про зміну дієслівної категорії.

ЗАОЩА́ДЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗАОЩА́ДИТИ, джу, диш, док., перех. Зберігати невитраченим, складати, нагромаджувати внаслідок доцільного, дбайливого використання; // Давати можливість зберігати що-небудь, зменшувати витрати чогось; // Не робити чого-небудь зайвого.

СУМ

ЕКОНОМИТИ, млю, миш; мн. економлять; недок.

  1. перех. Бережливо, ощадливо витрачати що-небудь; // Давати можливість менше витрачати, зберігати що-небудь.
  2. неперех., на чому. Мати вигоду від ощадливого використання чого-небудь. Економити на всьому; // без додатка. Максимально скорочувати витрати.

СУМ

Тепер звернімося до поняття категорії перехідності/неперехідності в дієсловах.

Перехідність/неперехідність - загальнодієслівна категорія, що виражає відношення дії до об'єкта. Перехідні дієслова називають дію, яка поширюється на об'єкт - конкретний предмет, особу чи іншу якусь істоту: спекти коровай, навчати дітей. Неперехідні дієслова називають дію, що не переходить на предмет: зеленіє ліс, птах летить. Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Деякі перехідні можуть вживатися в значенні неперехідних: читати книгу, писати речення (перехідні) - читати вголос, писати повільно (неперехідні)

Сучасна українська літературна мова

Отже, "заощаджувати на чомусь" - вживання перехідного дієслова з прийменником в якості неперехідного. Допустима форма, унормований мовний процес.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.