4

При розборі речення стикнулася з проблемою. У першій строфі пісні "Туман яром", що наводжу нижче є 2 простих речення чи 4?

Туман яром, туман яром,

Туман і горою,

Сніжок випав білесенький

Да й взявся водою.

Якщо ж би розширити речення до "туман яром стелиться", то вийде, підмет, обставина місця і присудок. Аналогічно і з наступною частинкою "туман стелиться і горою": підмет, присудок, обставина місця. Таким чином у половині срофи вже є 2 простих речення. Якщо ж брати буквально, "туман яром", "туман і горою", то можна трактувати, як підмет+обставина місця, які є однорідними членами речення. Щодо другої частинки, то теж можна вважати, що "випав" і "взявся" - це однорідні присудки. Таким чином може вийти теж 1 речення з однорідними присудками. Якщо ж з другого боку поглянути, то можна вважати і так: перша частинка складного речення "сніжок випав білесенький" - підмет, присудок, означення, що складає двоскладне речення, а "да й взявся водою" - "да" у значенні підмета "взявся водою" - складений присудок.

Інформації в Інтернеті з таким прикладом не знайшла.

Допоможіть у вирішенні цього питання. Дякую!

4
 • На спорідненому сайті Linguistics вважаються оффтопіком запитання виду «намалюйте мені синтаксичну діаграму цього речення». Щоб запитання стало відповідати формату, варто вказати, what have you tried so far і з якою конкретною проблемою стикнулися. (1) що спонукало вас до думки, що там 2 або 4? А не 42, наприклад? Якими є ваші попередні висновки? Що змушує сумніватися? (2) «інформації в інтернеті не знайшла» — а як шукали? А моʼ, не шукали? :-) Commented Mar 22, 2018 at 20:26
 • 2
  описала свої думки щодо питання. Правильно зараз чи ще щось додати?
  – Oksanka S.
  Commented Mar 22, 2018 at 20:57
 • 1
  Тепер усе чудово, дякую! Commented Mar 22, 2018 at 21:39
 • І Вам дякую, якщо критика розумна, результат виходить чудовий!))
  – Oksanka S.
  Commented Mar 22, 2018 at 21:47

1 Answer 1

2

Складне безсполучникове речення, перша частина "Туман яром" - просте неповне, друга частина "туман яром" - просте неповне, третя частина "туман і горою" - просте неповне, четверта частина "Сніжок випав білесенький / Да й взявся водою" просте повне з однорідними присудками.

У Синтаксисі Шульжук знаходимо визначення неповних речень, він виділяє для нашого випадку окремий тип - еліптичне речення, щоправда, цей тип визнають не всі дослідники, та нам це тут не так важливо, головне, що ми бачимо принцип для схеми простого неповного речення:

Учені виокремлюють кілька різновидів неповних еліп­ тичних речень: 1) з еліпсисом присудка (головного члбна односкладно­ го речення) зі значенням дієслова руху, переміщення в просторі. За структурою такі речення переважно поєдну­ ють препозитивну чи постпозитивну обставину з підметом, постпозитивний додаток з підметом, напр.: А москалі їй назустріч, як один, верхами (Т. Шевченко); Так мати мер­ щій до хазяїна мене, в село одно (А. Тесленко); А біля шко­ ли тим часом ще танці (О. Гончар). Деколи у простому і складному реченнях не називаєть­ ся кілька присудків зі значенням руху, напр.: В ін поза ставом, я — поза ним, він — у ліщинку і зник (С. Василь­ ченко)...

Щодо питання про підмет, то частина речення "Да й взявся водою" є сполучником (те саме, що "Та й") з присудком:

ДА 1, спол., діал.

 1. єднальний. З'єднує однорідні члени речення або цілі речення. На селі стихло; хіба де стукне віконце да проскочить попід ворітьми хисткий парубок (Марко Вовчок, I, 1955, 71); Биймо да биймо панів з паненятами! (Павло Тичина, I, 1946, 218).

СУМ

1
 • Якщо наведені твердження на чомусь ґрунтуються, то варто наводити джерела. Якщо це власна думка, то вона не може бути основою відповіді (але може її доповнювати). Commented Mar 22, 2018 at 21:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.