4

У навчальному посібнику Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький Історична граматика натрапила на слово "жежеши". В ЕТИМОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ т.2 не знайшла цього слова і не можу зрозуміти, яка початкова форма цього слова. На ст. 191 знайшла слова: жегти(палити), і жежевкати(цвірінькати). Можливо, одне із цих слів є початковою формою, а ,можливо, інше. Поможіть розібратися.

1 Answer 1

3

Слово, яке викликало питання, наведено у завданні на 1 палаталізацію приголосних. Згідно з теоретичним розділом того ж підручника,

Перша палаталізація – це зміна задньоязиковитх приголосних [ґ],[к],[х] на передньоязикові ясенні [ж´],[ч´],[ш´] перед голосними переднього ряду, які в староукраїнській мові на письмі позначалися буквами и,є,ь (бѣгъ – бѣжиши, коса– чєсати, страхъ –страшьно), а також перед звуком [ä], що виник на місці колишнього носового [ȩ]: крикъ – кричати (із *krikȩti).

Відкриваємо розділ про граматичні категорії дієслова.

Основи теперішнього часу. Щоб виокремити основу теперішнього часу, потрібно від форми 2 особи однини теперішнього або простого майбутнього часу відкинути закінчення -ши (-шь). Залежно від кінцевих суфіксів основи теперішнього часу поділяються на 5 класів:

І клас – дієслова з основою на е/о: нєс-є-тє, нєс-уть < нєс-о-нть.

У Вікісловнику є стаття про етимологію слова жечь:

От праслав. *žeťi, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. жешти, жегѫ (др.-греч. κατακαίειν), русск. диал. инф. жечи́, жегчи́, укр. жгу, жечи́, жегчи́, жегти́, болг. жега́, жежа́ «жгу», сербохорв. жѐħи, жѐже̑м, др.-чешск. žéci, žehu, польск. żec, żgę, в.-луж. žec, žhu; праслав. *žegǫ из *gegǫ; с др. ступенью вокализма: изга́га.

В Етимологічному словнику в 7 томах (т.2) також є стаття щодо дієслова жегти, жегу, де наводяться ті самі основи дієслова. Нас цікавить жегѫ - перша особа однини теперішнього часу з особовим закінченням ǫ. Відкидаємо назалізований о, додаємо суфікс -е + закінчення -ши, не забувши про палаталізацію задньоязикового ґ перед голосним переднього ряду. Отримуємо жежеши.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.