-1

Сьогодні знайома сказала, що правильно говорити фОрзац, а не форзАц. Шукала, але якісь різні варіанти вживання. Тож, як правиьно?

closed as too broad by P. Vowk, bytebuster Mar 21 '18 at 23:47

Please edit the question to limit it to a specific problem with enough detail to identify an adequate answer. Avoid asking multiple distinct questions at once. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

  • 2
    Вітаємо на Ukrainian Language.SE. Будь ласка, додайте до свого запитання що ви шукали і яких висновків ви вже дійшли. Почитайте про наші критерії, за якими ми оцінюємо хороші питання. Ви завжди можете виправити своє питання або відповідь за допомогою посилання edit. – P. Vowk Mar 21 '18 at 18:15
1

Ваша знайома права. СУМ-11 дає таку інформацію:

ФО́РЗАЦ, а, ч., спец. Подвійний аркуш паперу, що з’єднує книжку з внутрішньою частиною обкладинки, а також служить для оформлення книжки. В цій книжці [«Пісні братерства»] заслуговує похвали.. майстерно виконаний форзац із золотим лінійним рослинним орнаментом на зеленому фоні (Укр. рад. граф., 1957, 119).

Отже, наголос на перший склад.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.