7

Дуже часто на телебаченні чути слова: "...пілотний проект". Наскільки мені відомо, це словосполучення походить від англійського "pilot project". В офіційно-діловому та науковому стилі, мабуть, доцільно використовувати його. А як щодо розмовного? Чи існує більш український відповідник цього виразу?

  • Було б добре пояснити означення „пілотний проєкт“ чи „pilot project“. – stegetsj Apr 29 '18 at 18:28
1

Питання в тому, чи в розмовній мові широко використовується маркетинговий термін.

Пілотні дослідження (методи пробного продажу) – використовують за недостатньої інформації щодо ринкової ситуації. Вони дають змогу здійснити апробацію нової продукції, методів продажу, зібрати маркетингову інформацію та ін. Ці методи не позбавлені ризику зазнати значних збитків.

Словник Маркетингу

У розмові з друзями, мабуть, краще казати пробний, тестовий проект або просто перший проект. Хоч це не передає того значення, що маркетологи керують процесом, але дозволить уникнути питання, до чого тут пілоти.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.