1

Сьогодні натрапила на таке слово, як лепський.

Словник української мови подає, що:

ЛЕ́ПСЬКИЙ, а, е, розм. Хороший, гарний.

Тож яка етимологія слова лепський?

Моя гіпотеза така: ймовірно походить від слова лепта — несок у яку-небудь суспільну справу. У такому випадку могло відбутись спрощення: лептський → лепський. Але тоді не сходиться саме значення, яке є доволі різним.

1 Answer 1

3

Етимолоґічниь словник української мови 3, сторінка 224:

ле́пський «хороший, гарний; [розумний Исслед. п. яз.]»;

запозичення з польської мови; п. [łebski] «розумний; чималий; хвацький; гарний, лепський». łepski «тс.» є похідим від łeb «голова», якому відповідає українське лоб; значення «гарний» розвинулося в польській мові внаслідок злиження з lepszy «кращий, ліпший».

Критенко Мовозн. 1969/1, 61; Онышкевич Исслед. п. яз. 244; Richhardt 73; Sławski 5 94; Brückner 309.

Див. ще лоб.


ле́пта «дрібна мідна монета у стародавній Греції; пожертвування або милостиня; вклад у яку-небудь суспільну справу»;

російське, білоруське ле́пта «тс.», др. лепта «грецька дрібна монета», лепѣта, польське lepton «тс.», болгарське ле́пта «пожертвування», схв. lȅpta «грецька дрібна монета», стсл. лєп(ъ)та «тс.»

через церковнословʼянську мову запозичено в давньоруську з грецької; гр. λεπτόν (мн. λεπτά) «дрібна мідна монета»утворене від λεπτός «тонкий, дрібнии», повʼазаного з дієсловом λέπω «знімаю оболонку, обдираю».

СІС 390; Фасмер 2 484; Преобр. 1 448; Горяев 185; Kopaliński 567; БЕР 3 365; Bern. 1 702; Mikl. EW 165; Meillet Études 187; Frisk 2 105—107.

Див. ще ле́пра. Пор. ла́пик, ла́поть, лепі́стка.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.