6

На сайті Культура мови є така стаття стосовно пари слів винятково-виключно:

Замість того, щоб використовувати синонімічні прислівники на позначення високої міри ознаки — винятково, дуже, надзвичайно, зловживають штучно створеним словом виключно, пор. правильні словосполучення: винятково (дуже, надзвичайно) уважний учень, винятково (дуже, надзвичайно) щастить і неправильні: виключно уважний учень, виключно щастить. У ролі частки бажано замість слова виключно вживати звичні слова тільки, лише, пор.: Уміти говорити і то не лише словами; Допомогу надаватимуть тільки тим, хто перебуває за межею бідності.

Водночас у словнику А.Кримського виключно наводиться як відповідник россійському исключительно и наредкость:

Исключи́тельно, нрч. – ви́ключно, виїмко́во, ви(й)нятко́во, (только) єди́но, одино́ко, (только лишь) са́мо, само́-но, (только кто, что) сам (сама́) за се́бе, сами́ за се́бе, сам-но (сама́-но). [Ті ви́ключно-тяжкі́ обста́вини, серед яки́х довело́ся животі́ти в Росі́ї украї́нському письме́нству (Єфр.). Мене́ суди́ти могли́-б єди́но ті́льки королі́ (Грінч.). До́брі я́блука покупи́ли, і там лиши́лась сама́ за се́бе па́далиця (Липовеч.). З 1894-го року Коцюби́нський віддає́ себе́ вже самі́й-но розповідні́й, повісте́вій літерату́рі (Єфр.)].

Наре́дкость, нрч. – як рі́дко до, як рі́дко коли́, як неча́сто; (на диво) нади́во, надивови́жу, напро́чуд, (исключительно) ви́ключно, виїмко́во; ви(й)нятко́во.

Слово виключно вживають у своїх творах О.Вишня, О.Забужко, є воно й у Правописному словнику 1929р. (Г. Голоскевич). То на якій підставі варто відмовитись від його вживання?

1

"Як ми говоримо" Бориса Антоненка-Давидовича

Виключно, винятково, тільки, суто, єдино

«Він їв виключно черствий хліб», — читаємо в медичній статті, хоч важко почути щось подібне в живому народному мовленні й класичній літературі, де було б: «Він їв самий черствий хліб» («Він їв тільки черствий хліб»), або, щоб підкреслити сказане: «Він їв самий тільки черствий хліб». Прислівник виключно — штучно створене чи скальковане слово, яким надуживають наші науковці й публіцисти, хоч є ще й інші, більш підхожі, природні слова. Крім наведеного вище тільки, є ще винятково («З усіма він чемний і винятково ввічливий». — Я. Баш), суто («Піднести їй на болячку ту суто золоту гіллячку». — І. Котляревський), єдино («Мене судити могли б єдино тільки королі». — Б. Грінченко).

Довідник з українського слововживання М.Волощак "Неправильно-правильно"

Виключно одне порівняння ― Єдине порівняння

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.