3

Є таке речення: "Кожен батько з цікавістю спостерігає за тим, як його дитина прагне бути самостійною, як вона робить свої перші кроки, а також забавні спроби донести ложку до рота не втративши дорогою їжу." Питання полягає в правильності вживання слова "забавний". Сервіс перевірки україномовних текстів підкреслює вжите слово "забавний" як помилку, пропонуючи натомісць "кумедний, потішний, смішний, цікавий" Але в Російсько-українському академічному словнику А. Кримського є така стаття:

Заба́вный – 1) (приятно забавл.) уті́шний, уті́шливий, поті́шний, заба́вний. [Така́ та́я дити́нка вті́шна була́, ще я тако́ї втішне́нької і не ба́чила. Таке́ га́рне, уті́шливе хлоп’я́. Яко́го пісе́нь сла́вних вона́ співа́ла, яко́го казочо́к поті́шних умі́ла! (М. Вовч.)]; 2) (смешной) куме́дний, весе́лий, ціка́вий. [Куме́дне таке́ кошеня́тко. Куме́дна по́милка. Наби́в собі́ на ло́бі таку́ ціка́ву ґу́лю, що не мо́жна було́ не регота́тися]. • -ный человек – куме́дна люди́на. • -ные приключения – весе́лі приго́ди.

Тож яке слово вжити буде доречним?

2

Відразу дам відповідь, а потім поясню детальніше: загалом слово "забавний" використовувати можна, але треба також не забувати про решту згаданих слів, бо вони є прямішими відповідниками російському "заба́вный".

Спочатку ваше цитування Кримського:

Заба́вный – 1) (приятно забавл.) уті́шний, уті́шливий, поті́шний, заба́вний.

Бачимо, що "забавний" у ряді перекладів стоїть на останньому місці. У тому ж словнику знаходимо інший переклад:

• Требующий, отнимающий много времени – забарни́й, зага́йний, ба́вний, забавни́й.

Тобто, це слово використовувалось у ще одному значенні.

Підтвердження такого застосування слова бачимо й у Російсько-українському словнику сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська):

• Требующий, отнимающий много времени – (про роботу тощо) Забарний; загайний; (лок.) забавний (бавний).

Схоже значення знаходимо у Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський):

Забавни́й – медлительный.

Так само у Грінченка:

Забавни́й, а́, е́. = Забарний.
Забарни́й, а́, е́ 1) Медлительный.

Однак, бачимо також два словника (Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) і Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов)), які подають "забавний" як "увеселительный", тобто, такий, що стосується "увеселений" або "забав", що вже ближче до того значення, яке було у реченні, де батько слідкує за дитиною, але далеко не повністю відповідає потрібному значенню.

Отже, мусимо мати на увазі, що до радянської доби основна частина словників надавала перевагу іншому значенню слова "забавний", з наголосом на останньому складі, а навіть значення слова "увеселительный" не є тотожним значенню слова "забавний", тож краще користуватися прикметником "забавний" з пересторогою.

| improve this answer | |
  • У тому ж словнику знаходимо інший переклад: • Требующий, отнимающий много времени – забарни́й, зага́йний, ба́вний, забавни́й. (а також інші словники за наведеним значенням) - тут маємо орфоепічний омонім: наголос припадає на закінчення, тому і значення різниться. – Oksana Çeliker Mar 8 '18 at 13:17
  • Наскільки я знаӱ, ‚забаўниь‘ на Заходї то переважно для позначеннь ‚гра‘ була, або про ‚піклування‘. Польська теж має цюго слова. Тому слово словʼянське, але, так, як пан правильно зазначиў, наразї взляло здебільшено московського значення ‚кумедниь‘. – stegetsj Mar 8 '18 at 13:35
  • @OksanaÇeliker так, але навіть "увеселительньій" - це зовсім не "забавньій", тож маємо лише словник Кримського+Єфремова, що не є достатньо, як на мене. До того ж, я так і сказав, що користуватися можна, але просто не забувати про синоніми + не зловживати. + ТРОХИ ВІДРЕДАҐУВАВ ВІДПОВІДЬ. – P. Vowk Mar 8 '18 at 13:41
  • @Follower вас стає все складніше розуміти. Наражаєтесь на небезпеку, що вас просто перестануть сприймати через спосіб написання літер. – P. Vowk Mar 8 '18 at 13:53
  • @P.Vovk, а я навпаки вже почав звикати (хоча початкова реакція була як у Вас). – Sasha Mar 9 '18 at 12:52

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.