2

В Російсько-українському народному сучасному словнику 2009– наводиться такий синонімічний ряд до слова цінитель:

Ценитель – (вещей) ціновни́к, цінува́льник, оці́нник, цінува́ч, поцінувач, (талантов) цінува́льник, поціно́вувач, цінува́ч, ціни́тель. [Марі зважилась покохати серцеїда зі «слабким звуком», про мистецьку вартість і забезпечену кар’єру якого вона наслухалася стільки теплих слів від дуже надійного поцінувача (Є.Попович, перекл. Т.Мана)]. Однак вже у наведеному прикладі є невідповідність вживання слова "поцінувач" стосовно мистецтва. Словник синонімів слово цінувальник (яке повинно стосуватися до речей і нематеріальних явищ) відносить до ряду ШАНУВА́ЛЬНИК (той, хто виявляє шану до когось, чогось, схиляється перед ким-, чим-небудь), ЦІНУВА́ЛЬНИК, ЦІНИ́ТЕЛЬрідше,ЗВЕЛИ́ЧНИК, ЛЮБИ́ТЕЛЬтільки чого,ПОКЛО́ННИКзаст.

Чи буде помилкою вживання, скажімо, вислову "ціновник комфорту", "поціновувач складних крутиголовок"?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.