1

Є декілька посилань, які пояснюють, в яких випадках слід вживати "мимохідь", а в яких — "мимохіть":

closed as unclear what you're asking by bytebuster Mar 5 '18 at 16:33

Please clarify your specific problem or add additional details to highlight exactly what you need. As it's currently written, it’s hard to tell exactly what you're asking. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

  • 2
    І що саме Вас не влаштовує у поданих вище джерелах? – Анничка Mar 5 '18 at 16:31
  • 1
    Приєднуюся до попереднього коментаря: авторка запитання досить ретельно дослідила проблему, але зовсім незрозуміло, у чому са́ме полягає запитання. – bytebuster Mar 5 '18 at 16:34
  • 1
    Можливо, це була спроба не запитати, а надати інформацію? Stack Exchange не забороняє це, а навіть, навпаки, заохочує. Але: (1) запитання в такому випадку має бути оформлене, як запитання; (2) під час створення запитання треба натиснути на галочку «Answer your own question» і ввести відповідь в окремому полі, що з'явиться ничже; (3) відповідь має містити, власне, відповідь (інформацію в тексті), а не бути набором посилань. – Sasha Mar 5 '18 at 17:57