2

Яка різниця між словами "новація" та "інновація"? В яких випадках вживаються ці варіанти?

7
 • У чому полягає запитання? Наведені означення є різними, у цьому і є відмінність між значеннями слів, чи не так? Commented Mar 5, 2018 at 16:38
 • @bytebuster, такі визначення важко усвідомити, крім того вони не зобов'язані бути повними. Я думаю, варто зробити висновки простими словами + можливо, приклади (<оце> — новація, але не інновація, <оце> — інновація, але не новація, а <оце> — і новація, і інновація).
  – Sasha
  Commented Mar 5, 2018 at 17:52
 • @Sasha, саме це я і маю на увазі. Якщо так робити, то ми одразу ж упремося в open-ended list of «оце». Which is off-topic. Commented Mar 5, 2018 at 18:01
 • А може, й ні. Можливо, це була спроба не запитати, а надати інформацію… В такому випадку зазначу для автора таке… Stack Exchange не забороняє це, а навіть, навпаки, заохочує. Але: (1) запитання в такому випадку має бути оформлене, як запитання; (2) під час створення запитання треба натиснути на галочку «Answer your own question» і ввести відповідь в окремому полі, що з'явиться ничже; (3) відповідь має містити, власне, відповідь (інформацію в тексті), а не бути набором посилань.
  – Sasha
  Commented Mar 5, 2018 at 18:02
 • 1
  @MariiaMatskevych, ну і якщо Ви знаєте відповідь, якщо текст, що Ви прибрали із запитання, Ви вважаєте правильним і прийнятним, то Ви можете самостійно додати його в поле «Post Your Answer». Це не заборонено (відповідати на власні запитання), це навпаки заохочується (відповідати на будь-які запитання, зокрема на власні). (А якщо той фрагмент тексту Ви вважаєте недостатнім для відповіді, з якихось причин він Вас не влаштовує, чогось не вистачає, то треба це явно зазначити, що інші знали, чого Ви чекаєте, а чого ні.)
  – Sasha
  Commented Mar 5, 2018 at 21:14

2 Answers 2

1

Згідно до СУМу ці слова можуть мати синонімічне значення: "нововведення". Однак, слово "новація" ще може вживатися в юриспруденції і означає "припинення зобов'язання за згодою сторін через заміну його новим", а "інновація" у може мати також значення: "діяльність спрямована на створення принципово нових, вдосконалених або більш відповідних умовам технологій, виробів тощо"

0

Вікіпедія дає таке значення даних слів

Новація (лат. novatio — зміна, оновлення) у техніці — це результат практичного освоєння нового, ефективність чого оцінюється економічним, соціальним та ін. ефектом. Див. також Винахід.

Новація у цивільному праві — угода про заміну одного зобов'язання іншим, яка приводить до припинення існуючого між сторонами зобов'язання й виникнення на його основі нового.

Новація — продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення її ефективності.

Іннова́ція (англ. innovation — нововведення)— ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Інновація — це результат системної діяльності, спрямованої на реалізацію досягнень науково-технічного прогресу та їх удосконалень, що сприяє кількісним та якісним змінам у внутрішньому середовищі підприємства та забезпечує підвищення ефективності та отримання конкурентних переваг.

Законодавче визначення

Інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інновація є введенням у споживання якого-небудь нового або значно поліпшеного продукту (товару або послуги) або процесу, нового методу маркетингу, або нового організаційного методу в діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків.

СУМ-20

ІННОВАЦІЯ ї, ж. Нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки та передового досвіду. Дослідження, що виконуються приватним сектором економіки, сприяють успішному впровадженню інновацій (з наук. літ.);

СУМ-11

НОВАЦІЯ

 1. В юриспруденції — припинення зобов'язання за згодою сторін через заміну його новим.

 2. Нововведення.

НОВОВВЕДЕННЯ

Те нове, яке недавно або тільки що ввели.

Тобто інновація це практичне використання чогось нового, а новація - це лише ідея, початок використання нового.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.