1

Монумент, скульптура, статуя - чи є тотожними ці слова, як і коли вживати їх у тексті?

0
3

Інколи ці слова сплутують при вживанні, тому слід пам'ятати, що скульптура - це 1) один з видів мистецтва; 2) витвір цього мистецтва; 3) сукупність таких витворів. Статуя - скульптурне зображення постаті, яке має повний об'єм. Монумент - великий пам'ятник, споруда на честь видатної особи чи визначної події. За А.П.Коваль "Культура української мови".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.