2

Як правильно: «розмовляти по мобільному телефону заборонено»; «спілкуватись мобільним телефоном заборонено»; «користуватись мобільним телефоном заборонено» чи є якісь інші варіанти?

0

"Розмовляти по мобільному телефону" — правильно.

"Спілкуватись мобільним телефоном заборонено" — ні, тому що спілкуватись можна з кимось або по чомусь (з другом, по Скайпу), але не чимось.

"Користуватись мобільним телефоном заборонено" — правильно, тому що користуються чимось (становищем, руками, автомобілем). У даному випадку мобільним телефоном, тому все вірно.

|improve this answer|||||
  • 1
    Було би непогано навести ӝерела. – stegetsj Mar 2 '18 at 12:42
  • 1
    Немає такого слова - "Вірно" . Є правильно. "ГРАМОТЄй")) – user2292 Sep 27 '19 at 19:15
  • 1
    @user2292, слово вірно є (і в Грінченка). Але багато хто справді ввважає, що йому не притаманне значення «правильно». Але дехто вважає по-іншому. – Sasha Sep 28 '19 at 5:20
  • @user2292, до речі, Ви можете запропонувати правку до цієї відповіді, натиснувши «edit» — я думаю, таку правку приймуть. – Sasha Sep 28 '19 at 5:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.