4

Чи можна використовувати у офіційних заявах, зверненнях, службових записках місцеву говірку, мотивуючи це тим, що «це особливість регіону проживання того, хто звертається і він є носієм даного типу говірки»? Чи таке недопустимо в офіційній або службовій документації, навіть якщо вона стосується тільки внутрішнього службового користування?

1

Відповідно з вимогами до складання та оформлення текстів документів

Документ (лат. доказ) - це засіб закріплення всілякими способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини.

Всі документи складаються українською літературною мовою не залежно від регіону проживання

Українська літературна національна мова сформувалася на основі найбільш уніфікованого й поширеного діалекту, в основі якого лежать середньонаддніпрянські говірки, але увібрала в себе і найважливіші елементи інших діалектів України. Літературна мова - це нормована мова з погляду лексики, граматики, орфографії, орфоепії (тобто це певні критерії вживання слів та речень).

Існує Державний стандарт на оформлення документів управління та реквізити документів

Постановою Держкомітету стандартів з 01.01.91 в дію введено ГОСТ 6.38-90. Це науково обґрунтовані правила підготовки та оформлення документів. Введення таких правил створює необхідні передумови для детальнішої уніфікації документів, що у свою чергу сприятиме використанню їх в автоматизованих системах управління.

Отже, в офіційній або службовій документації, навіть якщо вона стосується тільки внутрішнього службового користування не допустимо вживати місцеву говірку.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.