4

Яка різниця між вживанням слів «являється» та «є»? У Вікіпедії знайшла інформацію, що «являється» - це граматична калька з російської мови, але там немає жодних пояснень.

0
5

Вважається калькою з російської, тому що є відповідне слово у російській мові. До прикладу стаття, у якій розтлумачено в якому сенсі могли вжити слово являється українці.

Являтися — бути (є) — являти собою (Роксолана Ткачук)

На уроці української мови вчителька зауважила учневі, що вислів «Підмет являється головним членом речення» є неправильним, бо слова являється з таким значенням в українській мові немає. Правильно сказати: «Підмет є головним членом речення» або «Підмет — головний член речення». Тоді учень здивовано запитав: «То це і І. Франко помилився, пишучи:

Чого являєшся мені
Усні? Чого звертаєш ти до мене
чудові очі та ясні,
сумні,
Немов криниці дно студене?».

Ні, І. Франко не помилився, бо вживав дієслово являтися у значенні «поставати в уяві, приходити в думках, уявлятися». Так воно фіксується у словниках і широко використовується в художньому мовленні, пор.: «То являлась вона йому з грушею в руці, то стояла вона перед ним вся прозора й рожева» (І. Нечуй-Левицький); «Я не знаю, чого ще та смерть захотіла? Всюди радість нового життя, А вона й тут являється сміло, Як змія...» (В. Полішук).

Уживання дієслова являтися замість дієслова-зв’язки є (форма теперішнього часу від бути) помилкове. Воно поширилося в українській мові під впливом російської. Зовсім неприйнятними для українського вжитку є речення: Він являється членом комісії; Чи не являється наше сьогоднішнє зубожіння наслідком духовного занепаду? Правильно було б сказати: Він є членом комісії; Чи не є наше сьогоднішнє зубожіння наслідком духовного занепаду?

У книжному вжитку, зокрема в науковому стилі, поряд із дієсловом-зв’язкою є часто використовується дієслово-зв’язка являти собою, яка поєднується з іменником лише в знахідному відмінку, пор.: «Аміакати являють собою розчин аміачної або кальцієвої селітри в рідкому аміаку» (З газ.); «Кожен день у житті людини являє собою певний крок у її становленні» (Людина і суспільство. Підручник).

Отже, в українській мові дієслово являтися виражає значення «поставати в уяві, уявлятися, приходити в думках». І не використовується як дієслово-зв’язка в складному присудку. Роль зв’язок виконують дієслово бути та словосполучення являти собою.

1
  • 1
    Додав цитату, бо ланки можуть «вмирати». Ваші виправки також вніс.
    – stegetsj
    Feb 28 '18 at 16:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.