5

Чому в українській мові (особливо у представників старшого віку, які проживають на теренах Волинської, Рівненської областей) у вимові присутній звук «г» перед голосними у словах, що не мають такого звуку при написанні та літературній мові (гурок, гокно, гоко, Голька, Гандрій)?

2

1 Answer 1

4

Це лінґвістичне явище зветься «протéза», «приєднання до слів переднього неетимологічного опорного або перехідного звука для зручності вимови». Протеза поширена в багатьох слов'янських мовах, зокрема, в українській (укр. «він» vs. рос. «он», укр. «гострий» vs. рос. «острый», укр. «вухо» vs. рос. «ухо», тощо), в білоруській (біл. «ён» vs. рос. «он»). Волинські діялекти широко застосовують протезу, як от у ваших прикладах, проте не всі ці волинські слова увійшли в літературну українську мову.

2
  • 3
    Дуже дякую за відповідь!
    – Anna2903
    Commented Feb 27, 2018 at 18:10
  • 3
    @Anna2903, у нас тут прийнято дякувати методом голосування (upvote). :-) Якщо надана відповідь повністю влаштовує вас як автора оригінального запитання, ви можете також позначити її як Прийняту (Accepted Answer), натиснувши на прапорець ✔, який знаходиться під стрілочками голосування. Commented Feb 27, 2018 at 23:12

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.