7

Dimmable:

Able to be dimmed; able to have illumination decreased in brightness.

Це оствітлювальні прилади (лампочки) що можуть зменшувати яскравість. В магазинах використовують російський термін диммируемая абож просто пишуть англійською - dimmable LED lamp.

Гугл-перекладач пропонує варіанти затемнений чи дросельний - жоден не є вірним. Прямі кальки з російської чи англійської звучать неприродно.

3
 • 1
  У Вікіпедії «dimmer» називають «регулятором освітленості», «світлорегулятором», «пристроєм зниження/збільшення освітлення»; на e2u — «притемнювачем», «затемнювачем», «реґулятором освітлення». Відповідно, може, «зі здатністю затемнення / зі здатністю зниження яскравості»?
  – Sasha
  Commented Feb 15, 2018 at 19:36
 • тільки з "функцією", а не "зі здатністю"
  – user1439
  Commented Feb 15, 2018 at 19:58
 • 1
  Додав теґ «словотворення», тому що запитання передбачає, в основному, утворення нового слова. Це підтверджує також і одна з наявних відповідей. Commented Feb 16, 2018 at 5:32

2 Answers 2

6

Існує чудова стаття - Процесові прикметники в науковій мові, якою варто послуговуватись при потребі утворити таких прикметників.

Тут нам потрібне слово, яке позначає здатність бути підданим дії від слова затемн-юва-ти.

Коли ж і надалі ми не можемо утворити прикметника (точніше, виходить щось немилозвучне та кострубате, як-от: *вгамувати — *вгамний, порівняти — *порівнний, знищити — знищний), тоді прикметник можна утворити таким чином: а) від твірної дієслівної основи з суфіксом -ува- відтяти кінцевий голосний а, відновити в усіченому суфіксі первинний голосний о та додати суфікса -н-: вгам-ува-ти ( давніше вгамовати - вгам-ов-ний); ...

Отже, виходить затемновний. Звучить незвично, прочитаймо ще один уривок:

Попри те, що у бюлетенях 1930-их рр. слова із суфіксом -ов- (та -овн-), особливо під наголосом, було оголошено «полонізмами» і фактично заборонено вживати, такі слова масово існують і постають у науковій мові. ... Сучасну наукову літературу важко собі уявити без слів типу нехтовний, прогнозовний, інтеґровний, реґульовний, зліченний, скінченний тощо.

2

Оскільки "прикручене" освітлення називають "приглушеним", то можна вжити "приглушуваний".

Так, це поки що not a word, але нема причин, чому б йому не бути.

2
 • Навіть словникове: «приглушуваний».
  – Sasha
  Commented Feb 16, 2018 at 7:06
 • 2
  @Sasha Ну, власне, зі "світильником" воно поки що не комбінувалося, а так слово є.
  – user1439
  Commented Feb 16, 2018 at 11:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.