12

Часто можна помітити, наприклад, у тестах, що варіанти відповідей нумеруються літерами. Але чомусь літеру ґ інколи опускають. Ось тут яскравий приклад. Чому так? Бояться, щоб не переплутали зі схожою літерою г?

4
 • 3
  Це запитання здається primarily opinion-based. Тому що відповіді сильно залежать від того, хто цю літеру не вживає: від «не знаю про її існування» до «у моєму шрифті г та ґ мало відрізняються» або причин, подібних до тих, чому у літаках місця I нема, а місце J — є. А стосовно ЗНО, навряд чи є регулятивні документи, які б регламентували перелік літер для відповідей. Commented Feb 13, 2018 at 8:45
 • 1
  У правописі «ґ» як окремий пункт у переліках уживають.
  – Sasha
  Commented Feb 13, 2018 at 12:09
 • 1
  у літаках місця I нема, а місце J — є я цього не знав. Цікаво, дякую. Commented Feb 14, 2018 at 3:34
 • @Glorfindel, thanks for the edit proposal, but this is really not about numerals (at least, not about числівники as we understand that word).
  – Sasha
  Commented Sep 18, 2019 at 15:18

2 Answers 2

15

Існує принаймні один держстандарт "ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", який регламентує (на с. 24) саме таке вживання:

7.16.4 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.1

Один додаток позначається як додаток А.

Новіша версія того самого стандарту — "ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення" — каже (на с. 17) те саме:

7.15.1 Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, крім літер І та О.

У разі повного використання літер української і/або латинської абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами.

Один додаток позначають як ДОДАТОК А.

3
 • 1
  Хотів написати «ласкаво просимо», але помітив, що ви на сайті вже цілий рік. Тоді — вітаю з першим дописом! :) Commented Feb 13, 2018 at 12:23
 • Але варіанти відповідей у тестах - це ж не додатки. Тому мали б використовувати літеру Ґ. Commented Feb 14, 2018 at 3:32
 • 1
  @user2513149 ні, не мали, бо логіка та сама, - ці букви не зручні для нумерації, бо їх можна сплутати з іншими.
  – Yola
  Commented Feb 14, 2018 at 6:11
4

На додаток до відповіді про нумерацію додатків, існує ще «ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів.», введений в дію наказом ДП «УкрНДНЦ» №217 від 31.12.2015, який описує саме нумерацію переліків (списків) у національних стандартах:

6.2 Переліки

6.2.1 У пунктах або підпунктах за потреби можна подавати переліки.

Заголовок переліку завершують знаком «:» (двокрапка). Текст кожного пункту переліку почина­ють з малої літери, а завершують знаком «;» (крапка з комою), крім останнього, який завершують знаком «.» (крапка).

6.2.2 За наявності в тексті переліку одного рівня підпорядкованості кожну його позицію познача­ють малими літерами української абетки, за винятком ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, чи арабськими цифрами, або знаками «—» (тире).

6.2.3 За наявності в тексті переліку двох рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, за винятком ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, найнижчий позначають арабськими цифрами або знаками «—» (тире).

6.2.4 За наявності в тексті переліків різних рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, за винятком ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, щ, ь, середній рівень позначають арабськими цифрами, найнижчий — знаком «—» (тире).

Після цифри або літери, якою позначено певну позицію переліку, ставлять знак «)» (кругла дужка).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.