12

Перекладаю з російської таке речення :

При повороте элемента...

переклав як

При повороті елемента...

але засумнівався, так як також зустрічав форму родового відмінку з закінченням на у.

Slovnyk.ua наводить обидва варіанти, тому буду вдячний за роз'яснення.

11

Процитую допис "Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду другої відміни" з вікіпедії.

Закінчення ,

 • Назви осіб, власні імена та прізвища, а також персоніфіковані предмети та явища ( учителя, Андрія)
 • Назви тварин і дерев (вовка, дуба)
 • Назви предметів та архітектурних деталей (олівця, карниза)
 • Назви населених пунктів та планет (Харкова, Юпітера)
 • Інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами присвійності -ов, -ів (-єв), -ин (-їн) (Дністра, Любичіва)
 • Назви мір довжини, ваги, часу тощо; назви грошових знаків; числові назви (місяця, процента, тижня, карбованця, мільйона )
 • Назви місяців і днів тижня (вівторка, жовтня)
 • Назви машин та їх деталей (комбайна, мотора)
 • Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни (атома, ромба, іменника)

Закінчення ,

 • Речовини, маси, матеріали (азоту, гіпсу, льоду)
 • Збірні поняття, а також назви сортів плодових дерев. Сюди належать назви кущових і трав'янистих рослин (атласу, пролетаріату, бузку)
 • Назви будівель, споруд (ґанку, магазину)
 • Назви установ, закладів, організацій (інституту, штабу)
 • Переважна більшість слів зі значенням місця, простору тощо, а також їх зменшені форми на (лугу, майдану, світу)
 • Явища природи (вогню, вітру)
 • Назви почуттів ( гніву, жалю)
 • Назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять (бігу, світогляду, шуму)
 • Терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі й т. ін., а також літературознавчі терміни (синтезу, сюжету) Назви ігор, танців та абстрактних творів мистецтва (музичних, кінематографічних) ( вальсу, волейболу)
 • Більшість складних безсуфіксних слів (крім назв істот) (манускрипту, водогону)
 • Переважна більшість префіксальних іменників із різними значеннями (крім назв істот) (вислову, побуту)
 • Назви річок, озер, гір, островів, півостровів, країн, областей, штатів і т. ін. (Амуру, Алжиру)

Там же знаходимо прямою мовою

елемента (конкретне) — елементу (абстрактне)

Контекст

 • Ядро атома складається з протонів (число яких відповідає атомному числу хімічного елемента)
 • Зв'язок моральних норм з реальною практикою людського життя випливає також і з тієї обставини, що нормою називається, крім відповідного елементу свідомості, ще й просто певний середній випадок або показник, певна усталена риса того чи іншого об'єктивного масового явища або процесу.
4
 • У відповіді жирним позначено те, що стосується мого прикладу. Правила узяті з вікіпедії, а вона, в свою чергу, посилається на § 48. Родовий відмінок // Український правопис. — К.: Наук. думка, 2012. — С. 83-86.. Додатково, "Ма́сова ча́стка елеме́нту" - назва статті з вікіпедії
  – finesoul
  Aug 21 '18 at 7:47
 • Ма́сова ча́стка елеме́нту - абстракція. Визначення наведене у прикладі. Не існує масових часток елементу у природі. Це якась математична величина яку ми можемо розрахувати. Азот, кисень, водень - конкретні (не абстракція) хімічні елементи таблиці Менделєєва. Кожен з них має властивість атомне число елемента.
  – finesoul
  Aug 22 '18 at 16:50
 • Поміняв приклад на менш суперечливий.
  – finesoul
  Aug 23 '18 at 6:41
 • Дякую, знінив «мінус» на «плюс» (P.S.: прибираю свої вже непотрібні коментарі).
  – Sasha
  Aug 23 '18 at 8:46
3

Конкретна річ - -а, абстрактна - -у. Я гадаю, у вас тут значення конкретне, тому «елемента».

1
 • 4
  Дякую, могли б ви ще навести джерело інформації на яке посилаєтесь?
  – Kvaz1r
  Nov 23 '17 at 22:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.