3

Натрапив у вікі на таку статтю Обтікач корисного вантажу, в англовікі відповідна стаття називається Payload fairing. На e2u подається обтічник:

fairing 1. надава́ння//‌надання́ обтічно́ї фо́рми 2. обті́чник
['fεərɪŋ, 'fεrɪŋ]

Перекладач Google погоджується з цим.

От, що каже Вікіпедія:

-ач (-яч) — досить поширений суфікс, надто при дієслівних коренях:

а) на означення особи носія чинності при дієслівних коренях: ткач, копач, шукач, глядач, слухач, втікач, нагля́дач, пома́гач, споживач, перекладач, відвідувач, підспі́вач, викла́дач, допи́сувач, іноді й на означення не людей: деркач (порівн.: -ак, -ар).

б) на означення знаряддя чинності: сікач, колода́ч, рогач, брязкач, нали́гач, виби́вач, попи́хач, вити́рач, пови́вач, натя́гач, вими́кач, попи́хач, також кип'яч.

в) близький значенням до -ань: вирлач (= вирлоокий), бородач, гривач, горлач, волохач, носач.

Яка різниця між обтічник і обтікач? Яке слово треба використати тут?

3

Стаття на Вікіпедії виглядає калькою зі сторінки на r2u, яка, у свою чергу, є оцифрованим варіантом книги:
О. Синявський, "Норми української літературної мови" (1941).
До Синявського можна ставитися по-різному, і це може вплинути на відповідь на запитання.

Там же, у Синявського, бачимо означення суфіксу -ик:

-ик, -ник, -альник, -івник, -ільник, -чик, -їк — надзвичайно поширений наросток, надто ж у сполученні з -н-, -аль-, -їв-, -ч-, з різним значінням при різних пнях:

а) на означення осіб і конкретних предметів за певною ознакою (при прикметникових і дієслівних пнях): верхови́к, січови́к, годови́к, молоди́к, судови́к, борови́к (гриб), варе́ник, крише́ник, цеге́льник, поде́нник, башта́нник, сви́стик, пи́щик, обі́жник, ві́рник, безді́тник, вла́сник, годи́нник, грабі́жник, банду́рник...,
а потім із прикметникових слів -ник перенесений і на інші пні: лі́жник, візни́к, скарбни́к, робітни́к, моло́тник, гребі́нник, курни́к, голубни́к, погрібни́к, березни́к (порівн. -ак)...,
.а від дієслів на -ати -альник: подава́льник, кида́льник, прибира́льник..., на -увати -івник, вартівни́к, гордівни́к, рахівни́к, чарівни́к...,
від тих же дієслів, що мають дієприкметник на -ений (див. § 89), -ільник: волочі́льник, громаді́льник, городі́льник, щепі́льник, кладі́льник, золі́льник (іноді й -ильник: лічи́льник тощо). Порівн. іще -ач, -ець, -ар, -ак, -ій.

Для того, щоб відповісти на запитання стосовно конкретного слова обтікач | обтічник, нам варто замислитися над його значенням. Є два слушні варіанти:

 • nomen attributivum — іменник, що позначає предмет через його атрибут, ключову/характерну властивість;
 • nomen instrumenti — іменник, що позначає предмет через його призначення.

Різні словники по-різному оцінюють можливість використання суфіксів -ач та -ик у цих двох ролях:

 • r2u, як бачимо у цитаті з запитання, пропонує, що -ач може використовуватися в обох ролях, причому пріоритет надається саме nomen instrumenti; а для -ик основною роллю вважається або особа (що нам не підходить), або переважно nomen attributivum;
 • інші джерела, як-то Vidpo, пропонують більш рівноправне застосування:

  Суфікс -ач утворює іменники зі значенням:

  • особи по переважному ознакою (силач, вусань, трубач);
  • предмета, який служить для виконання дії (тягач, пугач).

  Суфікс -ик (-ник) утворює іменники, що позначають:

  • особа по властивості або ознакою, які визначають його ставлення до предмета, заняттю (цілинників, хімік, очників)
  • предмет, призначений для чого-небудь (чайник, приймач, гаманець); (тут чистий nomen instrumenti)
  • предмет, позначає книгу або твір (задачник, довідник); (зауваження: тут nomen instrumenti)
  • простір або територію, покриті чимось або містять щось (ялинник, малинник).

Предмет, яким обладнуються космічні апарати та вантажівки з метою покращення аеродинамічних характеристик (обтікання потоком повітря) має явні ознаки саме nomen instrumenti. Тому:

 1. У більшості випадків можна користуватися обидвома варіантами обтікач | обтічник, бо словники пропонують обидва варіанти;
 2. Якщо вдатися до nitpicking, то я б використовував обтікач.
| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.