4

Скажіть, будь ласка, який із варіантів наголосу є правильним?

  1. "Ви́падок" - наголос на першому складі
  2. "Випа́док" - на другому.

Чи можуть бути правильними обидва варіанти?

  • Відповідь на запитання легко знайти простим пошуком. Якщо ви запропоновані варіанти бачили, то варто вказувати, чим вони не підходять. – bytebuster Nov 8 '17 at 12:58
  • 2
    @bytebuster — прошу вибачити неофіта, я поквапився із запитанням, адже відповідь дійсно була на прверхні пошуку. Чи варто мені видалити це запитання зараз? – Rosty Nov 9 '17 at 10:25
  • 3
    Запитання вже отримало відповідь, і тому видалення знищило б зусилля, яке доклав інший користувач. Краще залишити, як є. – bytebuster Nov 9 '17 at 10:36
6

Правильно лише ви́падок.

На мій погляд, це одна з найпоширеніших помилок в усному мовленні. Вона є настільки частою, що порою й сам заплутуєшся, як правильно. Та я вигадав просте мнемонічне правило: коли чую слово "випАдок", то згадую співзвучне слово "упАдок", яке викликає нагативне відчуття і тому дає зрозуміти, що наголос упав не на той склад.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.