9

Чи правильно завжди використовувати збігатись замість співпадати? Збіжність вже має своє математичне значення як збіжність ряду. Чи краще казати, що значення співпадають чи збігаються? А як щодо думок, вони збігаються чи співпадають?

  • 1
    Мені важко судити, наскільки «співпадати» є правильним чи неправильним (з одного боку — явний росіянізм, з іншого — широковживане). Але в тих випадках, коли при «збігаються»/«сходяться» виникає неоднозначність із терміном для рядів, можна скористатись чимось на кшталт «виявилися однаковими/рівними». – Sasha Aug 22 '17 at 12:21
  • Також дієслово «сходитися» в українській мові, здається, не є математичним терміном — відповідно вираз, наприклад, «значення зійшлися» формально не має конотації про математичну границю. Хоча з іншого боку, для тих, хто вивчав математику російською (російське сходимость), або просто через буквальне розуміння дієслова «сходитися», така конотація все одно може виникнути. Однак в певних випадках все-таки можна використати і «сходитися». – Sasha Aug 22 '17 at 12:34
  • Цікаво, чи стосується якось цього питання слово збіговисько? – Gluttton Aug 22 '17 at 21:49
7

Ось, що про це пише Українській простір:

Як зазначають у своїх працях Борис Антоненко-Давидович, Олександр Пономарів та Іван Вихованець, словотворча модель української мови зберігає префікс “спів-” переважно у словах, які означають назви осіб, що спільно з кимось роблять якусь справу. Тобто форми співавтор, співробітник, співучасник – літературно унормовані і виправдані.

Питомими вважаються і слова “співчувати”, “співпрацювати”. Але це не стосується таких відверто змавпованих слів, як “співпадати” чи “співставляти”.

Отож, у разі сумніву, яке слово вжити – “співпадати” чи “збігатися”, вибір має бути на користь другого, як притаманного українській мові.

А значення можуть дорівнювати.

Див. також: «Дорівнює» і «рівний».

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.