8

В одній із недавніх публікацій VoxUkraine, пишучи про зміни у законодавстві, вжили слово новела в наступному контексті:

Закон ввів дві важливі новели. Перша з них – відкриті конкурси ...

Позаяк, згідно із СУМ-11, новела — це вид художнього твору і не синонім слів новація та нововведення.

Але словник застарілий, а мова розвивається щодня. Чи є припустимим наразі вживання слова новела для позначення оновлень/нових змін?

1 Answer 1

6

В юриспруденції термін новела вживається в такому значенні:

Новела (від лат. novellae leges - нові закони)

у праві - історико-правовий термін, що позначає сукупність законів, виданих після закінчення кодифікації, які доповнюють або змінюють будь-які з встановлених нею норм права. З'явилися під час перших кодифікацій римського права. Умовно термін "новела" в теорії права застосовується й для позначення нововведень у попереднє законодавство (напр., для нових положень у тому чи ін. кодексі порівняно з попередніми).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Це усталений і широковживаний термін в означеному контексті.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.