5

Досить часто (навіть тут на SE) вживають словосполучення прийменник "згідно" + іменник у давальному відмінку.

Утім, добре пам'ятаю ще з університетських часів, як професор Ющук І.П. наголошував, що таке узгодження - це калька з російської, від согласно чему, а правильні українські відповідники: згідно з чим або відповідно до чого.

СУМ каже нам таке:

Згідно

 1. у знач. прийм., з оруд. в. та прийм. з. Уживається на означення відповідності до чого-небудь. Моя господиня віддала мені.. сю хату за 15 р., хоч я сама бачу, що згідно з тутешніми звичаями вона варта 20 р. (Леся Українка, V, 1956, 207); — Спав згідно з уставом — сім годин (Дмитро Ткач, Моряки, 1948, 12).

Відповідно

 1. у знач. прийм., з род. (у сполуч. з прийм. до) і (заст.) дав. в. Уживається на позначення узгодженості між чимось, залежності від чогось. Він намагався у всьому товаристві завести козацькі порядки та звичаї відповідно до Гоголевої повісті (С. Васильченко); Чечель розглянув ворожі позиції і негайно заряджує всілякі зміни, відповідно до того, як через ніч змінив свої плани ворог (Б. Лепкий);

А ось пояснення на ресурсі СЛОВОПЕДІЯ. Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»):

Як слід сказати: згідно рішення чи згідно з рішенням?

Щоб передавати поняття відповідності синтаксичними засобами, сучасна українська мова має дві нормативні прийменниково-відмінкові форми: згідно з плюс орудний відмінок іменників, відповідно до плюс родовий відмінок іменників. “Спав згідно зі статутом – сім годин” (Дмитро Ткач), “Відповідно до завдань оновлювалися й кадри” (з газети).

Форми іменників із прийменниками згідно з та відповідно до характерні для офіційно-ділового, наукового стилів.

Буває, що згідно помилково сполучають з давальним або родовим відмінком: згідно повір’ю, згідно планів, згідно рішення, згідно протоколу. Ці утворення – наслідок впливу граматичної системи російської мови: согласно поверью, согласно планам. Треба: згідно з рішенням, згідно з протоколом.

Неправильні конструкції типу відповідно з планами і згідно до планів. Не відповідає сучасній літературній нормі також форма іменників з прийменником у відповідності з (калька з російської мови в соответствии с).

А чи є якесь загальне правило, яке регулює відмінкові узгодження іменників у прийменникових словосполученнях?

0

1 Answer 1

4

enter image description here

Мовні ресурси

Розділяють ті самі думки, що й Борис Рогоза, професор Іван Ющук.

Корпуси лише підтверджують ті думки

Доволі показово, що деякі наші сучасні автори вживають цю конструкцію саме як согласно чему, коли більш природньо для нашої мови є за чим, наприклад за даними науковцями.


Щодо загального правила, яке регулює відмінкові узгодження іменників у прийменникових словосполученнях. Приведу лише ті, що мають відношення до наших прийменникових зворотів.

 1. Словоформи з прийменником з творяться з родовим, знахід­ним і орудним відмінками іменників. Кожна з цих словоформ має свої відмінні значення.

У поєднанні з родовим відмінком іменника прийменник з вказує на:

 • рух зсередини, з якогось середовища, з поверхні: зі школи, з поля, з хмари, з роботи;
 • причину, підставу дії: з жарту, з нудьги, з холоду, з дозволу;
 • матеріал, знаряддя: з дерева, з чашки, з лука;
 • ознаку за галуззю: (підручник) з географії, (фахівець) з медицини;
 • обʼєкт негативного ставлення: (глузувати, насміхатися, знущатися, кепкувати, глумитися) з когось.

У поєднанні із знахідним відмінком іменника прийменник з означає приблизність, порівняння: з десяток, з годину, з діжку, з кулак.

У поєднанні з орудним відмінком іменника прийменник з вказує на взаємозвʼязки предметів, супровідні обставини: з братом, з людьми, з шумом, з плугами, з проханням.

 1. Словоформи з прийменником до творяться тільки з родовим відмінком іменників.

Вони в основному позначають:

 • мету руху, його просторову або часову межу: до школи, до берега, до Києва, до серця, до ранку;
 • предмет, до якого виявляється певне ставлення: (добрий) до всіх, (охочий) до танців, (швидкий) до роботи, (готовність) до дії, (звернутися) до знайомого;
 • міру, кількість: до краплі, до решти, до знемоги, до дна.
0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.