12

Знаю, що треба казати штани, але іноді в розмові чую штані, зазвичай з наголосом на останній склад. Наприклад, ось тут можна зустріти

Наклав у штані від страху!

Чому люди так кажуть? У чім різниця?

12

Тому що це — двоїна.

Більше подробиць — у цьому запитанні і відповідях до нього:
Чи вживається двоїна в сучасному мовленні?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.