5

Як "дорожить репутацией" з російської? Коли твоя репутація важить...

Словник ABBYY Lingvo не містить перекладу цілого словосполучення і натомість пропонує перекласти окремо слова як «дорожити» і «репутація».

1
  • Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat.
    – P. Vowk
    Commented Oct 8, 2019 at 18:54

2 Answers 2

10

Окрім банальних «дорожити кимось/чимось» і розм. «дорожитися кимось/чимось», російське «дорожить» має такі переклади:

  • надавати значення комусь/чомусь;
  • не могти скласти ціну комусь/чомусь;
  • складати велику ціну на когось/щось;
  • цінувати когось/щось;
  • шанувати когось/щось.

Недоліками цих варіантів є те, що російське «дорожить репутацией» зазвичай має на увазі «дорожити своєю репутацією». В той час як «надавати значення репутації», «цінувати репутацію», «шанувати репутацію» тощо такої конотації не мають, можна цінувати не лише власну репутацію, а й репутацію потенційних контрагентів (тяжіти до взаємодії з репутованими контрагентами) — і, власне, саме це спливає мені на думку в першу чергу з цими словами.

Тому, якщо перекладати за змістом — в сенсі «саме про свою репутацію», я пропоную:

6

В Російсько-українському словнику сталих виразів (ст. 163 ПДФ) знайшов дуже гарний вислів "шанувати свою славу" (з прикладу "Він не шанує своєї слави"). Однак, напевно, такий переклад не завжди буде влучним. Можу припустити, що ще можна сказати "пильнувати за своєю репутацією".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.