12

Шановна спільното, допоможіть! Маємо слово "elicitation" від дієслова зі значенням "витягати", "виявляти", але з емоційним забарвленням: щось штибу "витягати на світ Божий" абощо. Чи є можливість або ідеї, як перекласти "elicitation" одним словом?

Elicitation is asking questions that stimulate people to respond and take the behavior you want.

Дякую.

  • З опису незрозуміло, який відтінок має процес, яка його кінцева мета. Це щось негативне на штиб маніпуляції чи навпаки? – Nash Bridges Apr 25 '17 at 9:13
  • ні, це не негатив. Це саме "видобуток інформації з когось", щось на кшталт "докопатися до істини" – Роман Кушнарьов Apr 25 '17 at 10:02
10

Можна піти іншим шляхом і звернути увагу на мистецтво Сократа, який за допомогою правильних запитань виявляв правильне знання у людині. Це мистецтво називається майєвтика (грецькою "повивальне мистецтво"):

Майєвтика — (μαιευτική se. Τέχνη — «повивальне мистецтво») запропоноване Сократом мистецтво витягувати приховане в людині правильне знання за допомогою майстерних навідних питань.

|improve this answer|||||
  • овва, яка цікава штука - дякую! До речі, цікаво, навіщо в українському варіанті цього слова додано "й". Не логічніше було б залишити просто "маєвтика"? – Роман Кушнарьов Apr 25 '17 at 10:05
  • 1
    @РоманКушнарьов, мабуть, тому ж, чому Майя, а не Мая. – Sasha Apr 25 '17 at 11:24
  • та я б не сказав. Бо в тій же статті на Вікіпедії подається і з "й", і без нього. – Роман Кушнарьов Apr 26 '17 at 8:55
7

Зі словника e2u

витяга́ння, вийма́ння; ви́явлення, виявля́ння, ви́яв

|improve this answer|||||

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.